Rapporten i korthet

I delrapporten tar vi reda på vad som står på spel: vilka är nyttorna och med vilka risker används digitala hälsouppgifter om enskilda individer? Vi undersöker också varför det råder oenighet i samhällsdebatten kring dessa frågor. Slutligen identifierar vi frågor och dilemman som behöver lösas för att kunna skapa största möjliga värde av digitala hälsouppgifter, utan att förbise integritetsskyddet:

  • Fakta om såväl nytta som risker behöver ökas, och samsynen behöver förbättras.
  • Nyttan och riskerna behöver diskuteras tillsammans.
  • Vissa dilemman kan lösas med ökad kunskap, förbättrad organisation och utvecklade system.
  • Andra dilemman handlar om värderingar och behöver lösas på politisk väg.
  • Det är angeläget att hitta lösningar som gör att människor känner fortsatt tillit.

Nästa steg i vårt arbete är att undersöka vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare ska känna tillit till hanteringen och vara villiga att dela med sig av sina digitala hälsouppgifter.