Myndigheten för vård- och omsorgsanalys behandlar personuppgifter om dig som prenumererar på våra nyhetsbrev. De personuppgifter vi behandlar om dig är din e-postadress och de uppgifter som du eventuellt väljer att lämna i svar på enkäter och evenemangsinbjudningar som vi skickar till dig. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut nyhetsbrevet till dig. Ändamålet är också att vid behov administrera vissa enkäter och evenemangsinbjudningar genom verktyget för nyhetsbrevutskick.

Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen), eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi komma att lämna ut uppgifter vid en eventuell begäran om att få ta del av dem. Vissa av våra leverantörer får också del av personuppgifterna för att kunna utföra uppdrag åt oss. Det gäller den leverantör som administrerar våra nyhetsbrev och vissa enkäter och evenemangsinbjudningar (enligt nuvarande avtal Ungapped AB), vår IT-driftsleverantör (enligt nuvarande avtal Ekonomistyrningsverket) samt den leverantör som förvaltar vår hemsida (enligt nuvarande avtal Bazooka AB).

Vi sparar de personuppgifter vi har om dig så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig från vårt nyhetsbrev så tar vi bort dina personuppgifter. Du avanmäler dig genom att klicka på länken för avanmälan som finns i varje nyhetsbrev.

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men det är en förutsättning för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut nyhetsbrev till dig samt skicka enkäter och evenemangsinbjudningar till dig via verktyget för nyhetsbrevutskick.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070, 102 31 Stockholm

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.