Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

Vi behandlar ditt personnummer och verifikatet från din bank-id-inloggning för att vi ska kunna verifiera vem du är när du loggar in i enkätverktyget som vi använder för de som deltar i befolkningspanelen.

Vi behandlar din e-postadress för att vi ska kunna kontakta dig och erbjuda dig att delta i undersökningar som vi gör för att följa upp och analysera hälso- och sjukvården ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Vi behandlar också de personuppgifter du själv väljer att lämna när du loggar in i enkät­verktyget. Det handlar om födelseår, kön, utbildnings­nivå, bostadskommun, ursprungsland och uppgifter om din hälsa. Ändamålet med att behandla dessa uppgifter är att vi kan avgöra vilka undersök­ningar vi vill erbjuda dig att delta i, så du inte behöver få erbjudanden om att delta i undersökningar som inte är aktuella för dig.

Om du väljer att delta i undersökningar vi har kommer vi även behand­la de personuppgifter du väljer att lämna till oss i undersökningarna. Det kan bland annat handla om din hälsa. Ändamålet med att behandla dina personuppgifter i respektive undersökning beskrivs i det missiv­brev som skickas ut i samband med inbjudan till undersökningen.

Med vilket stöd behandlar vi dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av det som i lagstiftningen kallas uppgift av allmänt intresse (se artikel 6.1.e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG [dataskyddsförordningen]).

Om du lämnar uppgifter om din hälsa sker vår behandling med stöd av ditt samtycke (se artikel 9.2.a. i dataskyddsförordningen).

Under vilken tid kommer dina personuppgifter att behandlas av oss?

Vi kommer senast fem månader efter sista svarsdatum för deltagande i en undersökning att radera de personuppgifter som du lämnat i undersökningen. Men du har rätt att när som helst innan dess ta tillbaka ditt samtycke till att delta i undersökningen. Det gör du genom att kontakta oss på befolkningspanel@vardanalys.se.

De personuppgifter som du har lämnat tidigare i enkätverktyget behandlar vi tills du meddelar oss att du inte längre vill vara med i vår befolkningspanel. Vi raderar då alla personuppgifter som vi har om dig. Vi kommer även att vartannat år fråga dig om du önskar att fortsätta delta i panelen. Om du då svarar nej eller inte svarar alls kommer vi att radera dina personuppgifter.

Vilka kan ta del av dina personuppgifter?

De som kan ta del av dina personuppgifter är medarbetare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som behöver det för att kunna utföra sitt arbete.

Vi använder oss även av två personuppgiftsbiträden som kan ta del av dina uppgifter för vår it-drift, lagring av uppgifter och vid support. Personupp­gifts­biträdena får endast behandla upp­gifter enligt instruktioner från oss och enligt de person­uppgifts­biträdes­avtal som vi har tecknat med dem.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är en statlig myndighet och omfattas av offentlig­hetsprincipen. Det innebär att allmänna handlingar kan komma att lämnas ut till den som begär det. Men uppgifter om dina personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det begränsar möjligheten att ta del av uppgifter. Det som eventuellt kan lämnas ut är uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte är direkt hänförliga till dig. Sådana uppgifter får endast lämnas ut om det står klart att det kan göras utan att du eller någon närstående till dig lider skada eller men.

Vad är dina rättigheter?

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personupp­gifter i form av ett så kallat registerutdrag, samt att få en kopia på upp­gifterna. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om vi inte kan visa att det finns avgörande berättigade skäl för att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med det. Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av dina personupp­gifter eller få dina personuppgifter raderade.

Om du lämnar en begäran kommer vi att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (organisationsnummer 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personupp­gifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefon: 08-690 41 00

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen eller vill göra en begäran enligt de rättigheter som nämns ovan är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskydds­ombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se