De personuppgifter (inklusive känsliga uppgifter) vi behandlar om dig är uppgifter om e-post, personnummer, verifikatet från din bank-id-inloggning, kön, ålder, utbildningsnivå, hälsouppgifter, ursprungsland och bostadskommun. Det är både de uppgifter som du lämnade till oss när du gick med i panelen och de uppgifter som du väljer att lämna i de undersökningar som genomförs till panelen. Ändamålet med att behandla dina personuppgifter i respektive undersökning beskrivs i det missivbrev som skickas ut i samband med inbjudan till undersökningen.

Senast fem månader efter avslutat undersökning kommer vi att radera de personuppgifter som du lämnade i just den undersökningen. Övriga personuppgifter vi har om dig behandlar vi tills du meddelar oss att du inte längre vill vara med i vår befolkningspanel (det vill säga återkallar ditt lämnade samtycke). Om du inte längre vill vara med i panelen kan du avregistrera dig här. Vi raderar då alla de personuppgifter som vi har om dig. Vi kommer även att vartannat år fråga dig om du önskar att fortsätta delta i panelen. Om du då svarar nej eller inte svarar alls kommer vi att radera de personuppgifter vi har om dig. Om du önskar att återkalla samtycket för en enskild undersökning men ändå vara kvar i panelen ber vi dig kontakta oss på befolkningspanel@vardanalys.se.

Vår behandling av dina personuppgifter i den här undersökningen sker med stöd av artikel 6.1.e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen), eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Eftersom vi efterfrågar ditt samtycke i den här undersökningen då den rör behandling av särskilda kategorier av personuppgifter – det vill säga känsliga uppgifter såsom kring hälsa, så sker också vår personuppgiftsbehandling med stöd av artikel 9.2.a. i nyssnämnda förordning.

Du har rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen och rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig och rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Gå till Hantera medlemskap om du vill se eller ändra de uppgifter vi behandlar om dig. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), men vi skulle uppskatta om du initialt hör av dig till oss på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med ditt missnöje genom att kontakta oss på befolkningspanel@vardanalys.se.

De personer vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som kommer ha tillgång till personuppgifterna är endast de som behöver det för att kunna utföra sitt arbete. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi komma att lämna ut uppgifter till tredje part vid en eventuell begäran om att få ta del av dem. Men uppgifter om dina personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att sådana uppgifter kan komma att lämnas ut till forskare och andra som tar fram statistik och att sådana uppgifter som inte är direkt hänförliga till dig får lämnas ut om det står klart att det kan göras utan att du eller någon närstående till dig lider skada eller men. Den myndighet som har uppdraget att hantera vår it-drift, vilket är Försäkringskassan, får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag. Artisan Konsult AB får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att tillhandahålla enkätverktyget Artologik åt oss. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Försäkringskassan och Artisan Konsult AB.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Postadress:
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen eller vill göra en begäran enligt de rättigheter som nämns ovan är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se