Processen för att utse ledamöter ser i korthet ut så här:

– Myndighetens styrelse utser ledamöterna i rådet utifrån ett antal kriterier (se nedan).
– Ledamöterna väljs på en mandatperiod om två år med möjlighet att bli omvald.
– Ledamöterna sitter på ett personligt mandat.

Exempel på kriterier för att utse ledamöter

Ledamöterna:

– har egen erfarenhet som patient, brukare eller närstående
– har en god erfarenhetsbaserad kunskap och bred kompetens inom relevanta områden
– bidrar till representation för områden som är särskilt angelägna, särskilt utsatta eller möter särskilda utmaningar, har stor ekonomisk betydelse, eller berör ett stort antal personer
– bidrar till en bred representation avseende bland annat kön, ålder, bostadsort och mångfald.

Exempel på kriterier för en organisation att bli invald

Organisationen:

– företräder patient- och brukargrupper samt nämnder
– bidrar till legitimitet och förankring
– bidrar till spridning.

Exempel på kriterier för en enskild individ att bli invald

Personen:

– företräder sin egen erfarenhet eller har erfarenhet som närstående
– har tydligt bidragit till ett områdes utveckling
– har en plattform att verka utifrån.

Kontaktperson

Kontaktperson för patient- och brukarrådet är Karin Sandström.
E-post: karin.sandstrom@vardanalys.se.
Telefonnummer: 08-690 4115.