äldre

2017-11-17

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre

Den svenska hälso- och sjukvården är sämre än den i flera andra jämförbara länder på ett antal områden som är viktiga ur ett patientpe...

2016-11-21

Äldreomsorgen år 2025

Vi har vänt oss till docent Mårten Lagergren vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum för att utveckla modeller med syftet att analysera konsekvenserna av alternativa strukturer för morgo...

2015-12-18

Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg

Den här promemorian är ett underlagsmaterial till rapporten Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Ett ku...

2015-11-16

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

Vi har tagit fram ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg. Underlaget beskriver konsekvenserna av olika sätt ...

2015-05-28

Mätning av kvalitet i äldreomsorgen

Vi har på regeringens uppdrag tagit fram och utvärderat en metod för att med hjälp av så kallade förankringsvinjetter analysera skillnader i kvalitet inom äldreomsorge...

2015-05-07

Tandlösa tandvårdsstöd

För att stötta personer med vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller stora behov av vård eller omsorg finns ett antal särskilda tandvårdsstöd. Vi har genomfört en analys av hur fyra ...

2013-12-12

Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen

Vi har genomfört en studie av skillnader i produktivitet inom äldreomsorgen mellan kommunerna och undersökt vilka faktorer som kan förklara skillnaderna.

2013-11-07

Kartläggning av kommunernas arbetssätt för förenklad hantering och ökad flexibilitet i hemtjänsten

Under de senaste åren har ett antal kommuner börjat u...

2013-04-18

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre?

Öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre lanserades 2007 som ett instrument med syfte att driva på kva...