2021-09-28

Digital teknik med äldre i fokus

En delredovisning av utvärderingen av överenskommelsen om digitalisering i äldreomsorgen

2021-09-23

Den nordiska äldreomsorgen

En jämförande kartläggning av struktur, organisation och innehåll

2021-02-24

Läget för ledarna

Förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg

2020-03-27

Innovation efter funktion

Välfärdsteknikens effekter ur fyra perspektiv

2017-10-11

Läs mig!

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21, S2017/02040/FST).

2016-11-21

Äldreomsorgen år 2025

En modellanalys av olika strukturalternativ

2015-12-18

Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg

En studie av betalningsvilja

2015-11-16

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?

Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg

2015-05-28

Mätning av kvalitet i äldreomsorgen

Test och utvärdering av vinjettmetoden

2013-12-12

Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen

Variationer, förklaringsfaktorer och utvecklingsbehov

2013-11-07

Kartläggning av kommunernas arbetssätt för förenklad hantering och ökad flexibilitet i hemtjänsten

2013-04-18

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser av vård och omsorg av äldre