2017-10-11

Läs mig!

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21, S2017/02040/FST).

2013-12-12

Produktivitetsskillnader i äldreomsorgen

Variationer, förklaringsfaktorer och utvecklingsbehov

2013-11-07

Kartläggning av kommunernas arbetssätt för förenklad hantering och ökad flexibilitet i hemtjänsten

2013-04-18

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre?

Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser av vård och omsorg av äldre