2020-02-04

Tre perspektiv på digitala vårdbesök

- befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar

2019-09-30

Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?

Behov av digitala stöd hos personal och patienter i cancervården

2017-12-19

För säkerhets skull

Befolkningens inställning till nytta och risker med digitala hälsouppgifter

2016-12-22

Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

Lärdomar från läkarnas perspektiv

2016-12-01

Vad står på spel?

Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv

2015-10-28

Nästa fas i e-hälsoarbetet

Vårdanalys har den 26 oktober 2015 lämnat remissyttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32, S 2015/228/FS).