E-hälsa

2020-02-04

Tre perspektiv på digitala vårdbesök

Befolkningen och patienter föredrar fysiska vårdbesök framför videobesök i primärvården, men när de väljer videobesök är det viktigt med korta väntetider. Läkare s...

2019-09-30

Gränslösa möjligheter, gränslösa utmaningar?

Patienter och vårdpersonal uttrycker att många av de behov av digitala stöd som funnits under lång tid fortfarande kvarstår, trots att målbilden o...

2017-12-19

För säkerhets skull

Vi har undersökt befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Fokus har legat på elektroniska patient...

2016-12-22

Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

I IHP-undersökningen 2015 visade vi att svenska primärvårdsläkare i internationell jämförelse är minst nöjda med sina elektroniska journalsystem som d...

2016-12-01

Vad står på spel?

Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst – de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller sky...

2015-10-28

Nästa fas i e-hälsoarbetet

Vårdanalys har den 26 oktober 2015 lämnat remissyttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32, S 2015/228/FS).