Hälso- och sjukvård

2018-12-12

En akut bild av Sverige

Den utveckling som pågår inom hälso- och sjukvården, med bland annat en förstärkning av primärvården och en ökad koncentration av sjukhusvård, kan få stor betydelse för akutsjukvårdens framt...

2018-11-30

På väg

Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har lett till ett brett utvecklingsarbete för att stärka samverkan vid utskrivning från slutenvården. Samtidigt saknas kunskap på natio...

2018-11-29

Underlag till ett program för stärkt ledarskap

Vi har regeringens uppdrag att ta fram underlag till ett nationellt program för samordning av ledarskap i hälso- och sjukvården, baserat på slutsats...

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver...

2018-10-22

Förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

Vilken information och vilket underlag behöver regeringen för att få bättre möjligheter än idag att löpande, systematiskt oc...

2018-08-31

Bäddat för utveckling

En stor del av det utvecklingsarbete som genomförs i hälso- och sjukvården och socialtjänsten sker genom projekt. Samtidigt är det långt ifrån alla utvecklingsprojekt som resulterar i långsi...

2018-08-16

Förnuft och känsla

En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I rapporten beskriver vi förtroendets nuläge och utveckling och förtroen...

2017-12-12

Samverkan vid utskrivning från sluten vård

Vi har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den ...

2017-12-04

Första linjens vård

Likheter och skillnader i kontaktmönster mellan olika grupper.

2017-10-25

Visa vägen i vården

Ett stärkt ledarskap är en nyckel till att öka vårdens utvecklingskraft. Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt vilka utmaningar chefer i hälso- och sjukvården möter, och tagit fram förslag på...

2017-10-13

En stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Finns det personal med rätt kompetens för vården och omsorgen? Och finns det skillnader mellan verksamheter eller delar av landet som på...

2017-10-06

Löftesfri garanti?

Landstingen har det yttersta ansvaret för att vården är tillgänglig, och landstingen är också skyldiga att säkerställa att vårdgarantins tidsgränser hålls. Vi har följt upp hur väntetiderna till hä...