2017-12-19

För säkerhets skull

Befolkningens inställning till nytta och risker med digitala hälsouppgifter

2016-12-01

Vad står på spel?

Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv

2016-11-16

Hur står det till med den personliga integriteten?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning a...

2016-03-15

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

2015-10-28

Nästa fas i e-hälsoarbetet

Vårdanalys har den 26 oktober 2015 lämnat remissyttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32, S 2015/228/FS).

2014-11-24

Integritet i hälso- och sjukvården ur ett patient- och medborgarperspektiv