Integritet

2017-12-19

För säkerhets skull

Vi har undersökt befolkningens inställning till användning av digitala uppgifter om vård och hälsa i förhållande till risker ur ett integritetsperspektiv. Fokus har legat på elektroniska patient...

2016-12-01

Vad står på spel?

Debatten om användningen av individers digitala hälsouppgifter har intensifierats under de senaste åren. Vilka värden bör väga tyngst – de nyttor användningen av uppgifterna kan generera, eller sky...

2016-11-16

Hur står det till med den personliga integriteten?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning a...

2016-03-15

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att...

2015-10-28

Nästa fas i e-hälsoarbetet

Vårdanalys har den 26 oktober 2015 lämnat remissyttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32, S 2015/228/FS).

2014-11-24

Integritet i hälso- och sjukvården ur ett patient- och medborgarperspektiv

I denna promemoria presenteras en litteraturgenomgång om integritet i hälso- och sjukvården. Syftet ...