2019-12-10

Omotiverat olika

Socioekonomiska och regionala skillnader i cancervården

2016-12-14

Förebygga för att överbrygga?

Jämlikhet i hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor

2016-11-30

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ds 2016:29 Privata sjukvårdsfö...