Kompetensförsörjning

2019-11-26

Social kompetens

Antalet handläggare i socialtjänsten har ökat. Men skillnaderna i landet är stora, och på längre sikt står socialtjänsten inför flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Handläggare i soci...

2018-08-28

Allmän tillgång?

I dag betonas vikten av en stärkt första linjens vård för att möta utvecklingen mot fler äldre och kroniskt sjuka personer i befolkningen. Trots det är antalet läkare i primärvården lågt. Vi har unde...

2017-11-17

Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa

Vi har fått regeringens uppdrag att följa upp och analysera miljardsatsningen på förlossningsvård och andra insatser ...

2017-04-27

En primär angelägenhet

Vi har haft regeringens uppdrag göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad och effektiv primärvård. Vi har studerat besöksmönstren i primärvård, öppen spe...

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Vi har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om vad som kan ha betydelse för j...