2017-04-11

Nationell Läkemedelslista

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista” (Ds 2016:44, S2017/00117/FS).

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande

2014-04-30

Värdefullt men inte fullvärdigt

Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel

2014-04-01

Låt den rätte komma in

Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?

2013-08-30

Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel?

Delrapport