2017-11-15

Cancerläkemedel

Vi har på uppdrag av regeringen kartlagt införandet, användningen och uppföljningen av cancerläkemedel. Cancerläkemedelsområdet är inne i en dynamisk utvecklingsfas vilket har resulterat i att nya behan...

2017-06-30

Ordning i leden?

Målet med ordnat införande av nya läkemedel är att skapa en jämlik tillgång till kostnadseffektiva läkemedel oavsett var patienten bor eller patientens ålder, kön och socioekonomisk bakgrund. Vi har haf...

2017-04-11

Nationell Läkemedelslista

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista” (Ds 2016:44, S2017/00117/FS).

2016-07-01

Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

Vi har regeringens uppdrag att utvärdera ordnat införande av nya läkemedel, vars mål är att skapa en jämlik tillgång till nya kostnadseffektiva...

2014-12-19

Utvärdering av klinikläkemedel

Den här promemorian är ett underlagsmaterial till vår rapport ”Värdefullt men inte fullvärdigt”, som är en utvärdering av den svenska försöksverksamheten kring hälsoekonomiska...

2014-10-21

En mer jämlik vård är möjlig

Vi har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om vad som kan ha betydelse för j...

2014-04-30

Värdefullt men inte fullvärdigt

I den här slutrapporten av ett regeringsuppdrag har vi utvärderat den sammantagna nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel.

2014-04-01

Låt den rätte komma in

I rapporten "Låt den rätte komma in - hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?" har vi följt upp tillgängligheten efter tre r...

2013-08-30

Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel?

I den här delrapporten av ett regeringsuppdrag har vi utvärderat effektiviteten i processen kopplade till hälsoe...