2015-08-12

Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Vårdanalys har den 25 juni 2015 lämnat remissyttrande över utredning...

2013-02-06

Vem har vårdvalet gynnat?

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

2012-10-12

Patient-centeredness in Sweden’s health system