2018-11-14

Från mottagare till medskapare

För att göra vården mer personcentrerad behövs ett utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver...

2017-03-14

Lag utan genomslag

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 och har som övergripande syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning. Vi har haft regeringens uppdrag att följa upp implementeringen av patient...

2016-03-15

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att...

2015-08-12

Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Vårdanalys har den 25 juni 2015 lämnat remissyttrande över utredning...

2015-03-15

Patientlagen i praktiken

Vi har fått i uppdrag av regeringen att följa upp effekterna av patientlagen ur ett patientperspektiv. Vi har därför genomfört en omfattande datainsamling och ställt frågor till drygt 9 000...

2013-02-06

Vem har vårdvalet gynnat?

I en jämförande studie mellan tre landsting har vi undersökt hur upplevd tillgänglighet och vårdutnyttjande utvecklats efter införandet av vårdvalsreformen.

2012-10-12

Patient-centeredness in Sweden’s health system

This highlight report has specifically been adapted for our seminar in Almedalen 2012, and presents the main results and conclusions from the...