2018-11-14

Från mottagare till medskapare

Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

2017-03-14

Lag utan genomslag

Utvärdering av patientlagen 2014-2017

2016-03-15

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

2015-08-12

Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Vårdanalys har den 25 juni 2015 lämnat remissyttrande över utredning...

2015-03-15

Patientlagen i praktiken

En baslinjemätning

2013-02-06

Vem har vårdvalet gynnat?

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

2012-10-12

Patient-centeredness in Sweden’s health system