2020-10-16

Patienters upplevelser av samordningen av vård och omsorg efter slutenvård

Ett metodförslag för uppföljning samt resultat från en pilotstudie

2020-04-01

Laga efter läge

Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

2018-11-30

På väg

Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

2018-11-14

Från mottagare till medskapare

Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

2017-12-12

Från medel till mål

Att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv

2016-11-18

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

2016-03-07

Samordnad vård och omsorg

En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem

2015-12-09

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

En jämförelse mellan Sverige och nio andra länder

2012-12-30

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring