– Ryggmärgsskadade vårdas på cirka 35 ställen i landet och man har 120 nya fall varje år. Det kan vem som helst räkna ut att det inte kan bli bra kompetensbyggande med det antalet patienter man har tillgång till, säger Pelle Kölhed, ordförande Personskadeförbundet, RTP.

Vårdanalys har under 2013 tagit fram en rapport som undersöker hur centraliseringen av sjukvården kan genomföras med ett patientperspektiv. En centralisering av sjukvården innebär att behandlingen av vissa diagnoser koncentreras till ett fåtal kliniker som bygger upp en specialistkompetens inom det området. Detta sker för att kunna erbjuda den bästa möjliga vården till dessa patienter.

– Jag tycker att förutsättningarna borde finnas att driva det här projektet med lite kraft när alla är eniga om vad som är viktigt och vilka problemen är, säger Joakim Ramsberg, vetenskapligt ansvarig på Vårdanalys.

Anders Anell, professor vid Lunds Universitet, varnar för att det kan bli svårt att komma överens när det är många aktörer inblandade.

– Det är viktigt att man får till en bra modell på nationell nivå som kan sprida sig. Problemet är väl att även om man är överens om att det behövs så är man inte överens om hur det ska se ut i praktiken. Det är alltid någon annan som ska anpassa sig, säger han.

Socialstyrelsen är ansvarig för att utreda och besluta om vilka åtgärder som ska bedrivas som rikssjukvård och ge tillstånd till vilka enheter som ska få göra det.

På myndigheten är man positiv till en större involvering av patienten när beslut tas om vilken vård som ska specialiseras.

– Jag tror att patientfokus kan ge oss helt andra perspektiv på både val av områden samt vilka krav och villkor som vi ska ställa på våra rikssjukvårdsverksamheter, säger Lena Weilandt, enhetschef för enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen.

Men det räcker inte med att centralisera vården för att patienterna ska få bättre högspecialiserad vård. Vårdkedjorna måste också hållas samman anser man på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Det hjälper inte om vi har enskilda insatser som är excellenta. På cancerområdet är det viktigt med en välfungerande vårdkedja och för att den ska fungera måste det till ett engagemang från vårdgivare på alla nivåer och de måste kunna samverka med varandra, säger Anders Thulin, projektledare SKL.