–Vår utvärdering visar att det finns mycket att förbättra för att öka patientcentreringen. Sverige står sig inte särskilt bra i jämförelse med andra länder och placerar sig ofta näst sist eller sist i de jämförelser vi gjort, sade Elizabeth Docteur som är en internationell expert med mer än 20 års erfarenhet av att analysera hälso- och sjukvården i olika länder.

Elizabeth Docteur har genomfört en utvärdering av patientcentreringen i svensk hälso- och sjukvård tillsammans med professor Angela Coulter vid Oxford University, en världsauktoritet inom patientcentrerad vård. Det är Vårdanalys som lagt ut uppdraget att genomföra utvärderingen på dessa experter. De båda har utvecklat en modell för hur man utifrån olika dimensioner kan mäta patientcentreringen utifrån svenska förhållanden.

Rapporten konstaterar att det finns stora brister i patientcentreringen. Visserligen har flera steg tagits för att stärka patientens ställning avseende patienters tillgång på information. Men patienterna är ändå inte särskilt nöjda med den information som de får. Utvärderingen visar också att hälso- och sjukvården har svårt att leva upp till patienternas individuella behov. Bristande samordning är en annan svaghet som också kan påverka vårdens resultat negativt.

–Patientcentrerad vård handlar om att sätta patienten i centrum och lyssna till dennes behov och förväntningar. Men den är mycket mer än så. Det finns alltfler vetenskapliga bevis på att en patientcentrerad vård även förbättrar vårdresultaten, sade Elizabeth Docteur

Författarna har också tagit fram sex rekommendationer om hur man stegvis kan utveckla patientcentreringen. Angela Coulter anser att det kommer krävs mycket arbete för att få hälso- och sjukvården att ändra beteende och släppa in patienten i besluten om sin egen vård.

–Inom hälso- och sjukvården ser man ofta patienterna som passiva offer för sin egen hälsa snarare än några som kan bidra till att förbättra sin hälsa och öka kvaliteten i vården. Hälso-och sjukvården har också en tendens att vara dåliga på att förändra och förnya sig. Läkare som har arbetat länge är inte vana att jobba på det sättet och det tar tid att lära om. Därför kommer det krävas stora insatser för att ändra kulturen så att patienterna tillåts var en del av utvecklingen av vården, sade Angela Coulter.

Rapportens sex rekommendationer för att öka patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård:

  1. Säkerställ att lagstiftningen för att stärka patienters ställning efterlevs.
  2. Möjliggör för patienten att vara medaktör i sin egen vård.
  3. Engagera och involvera patienter och patientföreträdare i beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling.
  4. Fortsätt stödja insatser för att uppnå samverkan och kontinuitet i vården.
  5. Utforma uppföljnings- och mätverktyg som avspeglar patientens prioriteringar.
  6. Förstärk insatser för att följa upp graden av patientcentrering.