2022-10-04

Vägen till ökad tillgänglighet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Vägen till ökad tillgänglighet (SOU 2022:22, S2022/02635).

2022-06-13

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ökade möjligheter till användning av väl...

2022-05-18

Nationell uppföljning av vården ur patientens perspektiv

Vård- och omsorgsanalys har gjort en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Fem frågor till Kajsa...

2022-02-17

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2022-02-08

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Börja med bar...

2022-01-28

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Reglering av privata sjukvår...

2022-01-11

Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Socialstyrelsens författningsförsl...

2021-12-22

Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåt...

2021-11-26

Möt Johanna Adami ­­­– ny styrelseordförande för Vård- och omsorgsanalys

Tre frågor till Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola, och ny styrelseordförande...

2021-10-27

Vi utvärderar patientlagens genomslag

Patientlagen trädde i kraft 2015 för att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vård- och oms...

2021-10-06

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över bet...

2021-09-28

Vi följer omställningen till en god och nära vård

Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård.