2023-03-01

Praktik vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, bru...

2023-02-27

Omotiverade skillnader i socialtjänsten

Hur kan uppföljning bidra till en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst? Hösten 2022 publicerade vi en undersökning av omotiverade skillnader i utredningar inom...

2023-02-01

Analysplan 2023: Fokus på personcentrering, jämlik socialtjänst och nya initiativ inom styrningen av vården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys g...

2023-01-12

Klarspråk på Vård- och omsorgsanalys

Hos oss arbetar utredare och analytiker med att ta fram kunskapsunderlag för beslutsfattare inom vården och omsorgen. Men vi har även andra yrkeskompetenser i vår ...

2022-12-13

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över lagrådsremissen...

2022-11-29

Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över departementspromemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten (S...

2022-10-04

Vägen till ökad tillgänglighet

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Vägen till ökad tillgänglighet (SOU 2022:22, S2022/02635).

2022-06-13

Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över Ökade möjligheter till användning av väl...

2022-05-18

Nationell uppföljning av vården ur patientens perspektiv

Vård- och omsorgsanalys har gjort en indikatorbaserad uppföljning av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Fem frågor till Kajsa...

2022-02-17

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande öve...

2022-02-08

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Börja med bar...

2022-01-28

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Reglering av privata sjukvår...