Barn och unga riskerar att lämnas utan det stöd och den hjälp de behöver om vårdnadshavare tackar nej till stöd och insatser för att de saknar förtroende för socialtjänsten. Förtroende är också viktigt för att vårdnadshavare på eget initiativ ska vända sig till socialtjänsten för stöd. Till skillnad från andra samhällsinstitutioner, till exempel hälso- och sjukvården, saknas kunskap om hur förtroendet för socialtjänsten ser ut i befolkningen. Samtidigt riskerar desinformation om socialtjänsten att undergräva förtroendet och försvåra socialtjänstens arbete.

Vi har tidigare undersökt befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården (Rapport 2018:4 Förnuft och känsla). Med det här projektet vill vi bidra till ökad kunskap om befolkningens förtroende för socialtjänsten. Syftet är också att fördjupa förståelsen genom att belysa faktorer som påverkar förtroendet och betydelsen av förtroende för att socialtjänsten ska kunna komma in i ett tidigt skede och förebygga sociala problem och social utestängning bland barn och unga.