Vi har i uppdrag av regeringen att följa hur stor andel av befolkningen som uppfattar att den har en fast, namngiven läkarkontakt i primärvården. Vi ska analysera utvecklingen på området, könsuppdelat för olika grupper i befolkningen.

Uppdraget delredovisas i oktober 2024 och mars 2026 och slutredovisas i maj 2027.

Läs mer

Rapporter och analysprojekt inom området fast läkarkontakt och omställningen till en nära vård.