2024-05-24

Uppföljning av förekomsten av fast läkarkontakt

Hur stor andel av befolkningen uppfattar att den har en namngiven, fast läkarkontakt?

2023-10-26

Fast läkarkontakt i primärvården ökar inte enligt befolkningen

För andra året i rad har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kartlagt uppfyllelsen av de mål om fast läkarkontakt...

2023-10-26

Kontinuitet och fast läkarkontakt

Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om en god och nära vård: 2023

2023-03-31

Ordnat för omställning?

Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport

2023-03-31

Utrikes födda patienters erfarenheter av vården: en intervjustudie

En underlagsrapport i utvärderingen av omställningen till en god och nära vård

2022-10-28

Kontinuitet och fast läkarkontakt

Kartläggning av måluppfyllelsen i överenskommelserna om en god och nära vård: 2022

2021-10-01

Nära vård i sikte?

Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport

2021-09-28

Vi följer omställningen till en god och nära vård

Vård- och omsorgsanalys har i uppdrag av regeringen att följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård.

2021-01-27

Fast kontakt i primärvården

Patienters uppfattning om tillgången till fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården

2020-11-10

Omställningen mot en god och nära vård

Vi har i uppdrag att följa och utvärdera hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård. Upplever patienterna en ökad delaktighet, kontinuitet och...

2018-11-16

God och nära vård – En primärvårdsreform

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39, S2018/03436/FS).