Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser. Utvärderingen ska ha ett system- och patientperspektiv. Med systemperspektivet avses hur hälso- och sjukvården i stort påverkas av satsningen, och hur den förhåller sig till omställningen till en god och nära vård.

Under 2023 arbetar vi med att ta fram ett upplägg för vår utvärdering.

Uppdraget delrapporteras i mars 2025 och slutrapporteras i april 2026.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.