Slutenvården i Sverige har över tid blivit allt mer effektiv och medelvårdtiden har minskat. Många tillstånd som tidigare krävde inläggning kan idag förebyggas eller behandlas i öppenvården. Den här utvecklingen innebär att behovet av slutenvårdsplatser i viss mån har minskat, men samtidigt finns det signaler om att minskningen av platser har skett snabbare än minskningen av behovet. Brist på disponibla vårdplatser kan innebära patientsäkerhetsrisker i form av till exempel överbelastade akutmottagningar, överbeläggningar och utlokaliseringar. Vårdplatsbristen orsakas först och främst av brist på personal för att kunna hålla tillräckligt med vårdplatser öppna.

Om uppdraget

För att öka antalet vårdplatser har regeringen gett Socialstyrelsen flera uppdrag som berör vårdplatssituationen i slutenvården. Socialstyrelsen ska:

 • ta fram en nationell plan för att minska bristen på vårdplatser (S2023/00679),
 • fördela, betala ut och följa upp prestationsbaserade medel till regionerna för att öka antalet disponibla vårdplatser (S2023/00680 samt S2024/00483).

Vi har fått i uppdrag av regeringen att bedöma i vilken utsträckning målet med regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser har uppnåtts och om regionernas insatser har varit ändamålsenliga. Utvärderingen ska göras ur ett system- och patientperspektiv.

Uppdraget pågår fram till april 2026 och då publicerar vi vår slutredovisning. Under projektets gång ska vi också delredovisa uppdraget till Socialdepartementet i mars 2024 och 2025.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.

Projektets upplägg och metod

Vi kommer att samla in data och genomföra enkäter och intervjuer med utgångspunkt i följande frågeställningar:

 • Hur har regeringen styrt satsningen?
 • Vilka insatser har Socialstyrelsen och regionerna genomfört inom ramen för satsningen?
 • Har insatserna varit ändamålsenliga sett till målet med satsningen?
 • Hur har utvecklingen sett ut före, under och efter satsningen för till exempel disponibla vårdplatser, utlokaliseringar och överbeläggningar?
 • Hur samspelar slutenvården med akutsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården?
 • Hur ser vårdplatssituationen ut inom den slutna specialiserade psykiatriska vården?

Vi kommer också inhämta synpunkter om vårdplatssituationen från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), professions- och patientorganisationer samt andra berörda aktörer.

Läs mer om hur vi planerar att lägga upp arbetet med uppdraget i vår delredovisning till Socialdepartementet, mars 2024

Kommande redovisningar – 2025 och 2026

I vår delredovisning för 2025 planerar vi att kunna ge en beskrivning och analys av:

 • utgångsläget med de utmaningar som ligger till grund för satsningen
 • slutenvårdens samspel med andra delar av hälso- och sjukvården
 • patientgrupperna som vårdas i slutenvården
 • indikatorer som är relevanta för satsningen, deras utveckling och datakvalitet
 • regeringens styrning, till exempel rollfördelning, resurser, mål och tidsramar
 • Socialstyrelsens roll och arbete.

Vår slutredovisningen 2026 kommer att innehålla följande:

 • En beskrivning av vilka typer av insatser regionerna har genomfört samt om och i så fall hur Socialstyrelsens plan för att minska bristen på vårdplatser har påverkat vad regionerna gör.
 • En analys av om aktiviteterna har varit ändamålsenliga sett till målet med satsningen.
 • En analys av hur antalet disponibla vårdplatser, utlokaliseringar och överbeläggningar har sett ut innan och under satsningen.