I utredningen om ny socialtjänstlag som kom i somras, lyfts bland annat att socialtjänsten behöver arbeta mer med systematisk uppföljning för att utvärdera, dela och dra nytta av erfarenheter i verksamheten. IBIC är ett arbetssätt som skulle kunna stödja den önskade utvecklingen. Syftet med IBIC är bland annat att göra stödet till brukarna lättare att följa upp systematiskt, utifrån varje individs behov och förutsättningar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen utvärderat IBIC utifrån ett brukar- och organisationsperspektiv.  

Utvärderingen visar en delad bild, där de tänkta fördelarna med arbetssättet än så länge verkar ha uppkommit i begränsad utsträckning på nationell nivå. Några kommuner rapporterar stora fördelar av IBIC, medan majoriteten beskriver en mer begränsad nytta av arbetssättet. IBIC tycks öka jämförbarheten mellan utredningar och tydligheten i vilket stöd som beviljats, men gör samtidigt att komplexiteten och tidsåtgången för utredningarna ökar. Arbetssättet bidrar främst till ökad likvärdig­het och jämförbarhet inom, snarare än mellan, kommunerna.

– Syftet med IBIC är gott, men utifrån vad vår utvärdering visar är frågan om effekterna av arbetssättet i dag motsvarar den tid och det utvecklingsarbete som krävs för att införa det. För att IBIC ska kunna stärka kvalitetsutvecklingen inom socialtjänsten behövs ytterligare förändringsarbete. Vi hoppas att vår rapport kan bidra till det, säger Eva Hagbjer, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Myndighetens rekommendationer är bland annat att kommunerna bör samla och jämföra sina erfarenheter av IBIC, i samråd med brukare. Utifrån lärdomarna bör Socialstyrelsen och kommunerna ta fram mer konkreta stöd och vägledningar för hur verksamheterena bäst bör använda arbetssättet. Bland annat behövs en gemensam tolkning av hur IBIC bör användas i arbetet med dokumentation och uppföljning för att öka möjligheten till jämförelser mellan kommuner.

– Det behövs mer stöd från både regering och myndigheter till kommunerna i deras arbete att utveckla och följa upp verksamheten. Bland annat ser vi behov av ett nationellt kvalitetsregister för att systematiskt kunna jämföra socialtjänstens resultat mellan kommuner, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Effekten av IBIC. En utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.