Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat Individens behov i centrum (IBIC). IBIC används i mer än hälften av kommunerna och är ett arbetssätt för att utreda, planera, följa upp och dokumentera individers behov av stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum (ÄBIC), som lanserades för äldreomsorgen 2013. IBIC lanserades 2016.

Vi kommer fram till följande:

 • Syftet med IBIC är gott, men arbetssättet är komplext och de tänkta fördelarna verkar hittills bara ha uppkommit i begränsad utsträckning.
  • IBIC verkar öka jämförbarheten mellan utredningar och tydligheten i vilket stöd som beviljats.
  • IBIC verkar även göra att komplexiteten och tidsåtgången för utredningarna ökar.
  • IBIC verkar i viss utsträckning ha ökat individens möjlighet att vara delaktig i och påverka stödet från socialtjänsten.
  • Ur ett brukar- och organisationsperspektiv verkar IBIC främst bidra till ökad likvärdighet inom, snarare än mellan, kommunerna.
 • Vi ser få tecken på att IBIC hittills har bidragit till att öka kvalitets- och verksamhetsutvecklingen på kommunal eller nationell nivå.
 • Fördelarna med IBIC måste vägas mot ökad tidsåtgång för utredningarna och en stor arbetsinsats vid införandet.

Vi rekommenderar:

 • Kommunerna bör samla och jämföra sina erfarenheter för att dra lärdomar om IBIC så här långt, i samråd med brukare.
 • Socialstyrelsen bör flytta fokus från att stötta fler kommuner att införa IBIC till att stödja kommunernas arbete med att dra nytta av sina lärdomar om IBIC.
 • Utifrån lärdomarna bör Socialstyrelsen och kommunerna ta fram mer konkreta stöd och vägledningar för hur kommunerna bäst kan använda IBIC.
 • Regeringen bör ge en relevant aktör i uppdrag att införa kvalitetsregister inom hela socialtjänsten.
 • Regeringen bör ge en relevant aktör i uppdrag att stödja kommunernas arbete med att ta fram ett gemensamt underlag för att utveckla digitala verksamhetssystem som möjliggör systematisk uppföljning.

Sammanfattning av rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.