Vårdanalys har undersökt hur tillgången till läkare ser ut i primärvården. Jämfört med andra länder är svensk hälso- och sjukvård totalt sett väl försedd med läkare, men antalet läkare som arbetar i primärvården är lågt. Ungefär 50 procent av vårdcentralerna uppger att de skulle vilja, och skulle ha råd att, anställa fler läkare.

Bristen på fast anställda läkare är störst utanför storstäderna. Många vårdcentraler, framför allt i glesbygden, stärker upp sin bemanning med hyrläkare och vikarier. I dag är var femte läkare i primärvården inhyrd eller vikarierande, räknat i heltider.

– En hög andel tillfällig bemanning innebär att patienter riskerar att få träffa olika läkare varje gång de besöker primärvården. Det kan vara särskilt problematiskt för de som besöker vården ofta, till exempel äldre och personer med kroniska sjukdomar, säger Eva Hagbjer, utredare, Vårdanalys.

Trots att flera utredningar pekat på behovet av en stärkt primärvård, har specialister i allmänmedicin minskat som andel av det totala antalet specialistläkare sedan 2008.

– Landstingen behöver i ökad utsträckning styra fördelningen av läkare mellan olika specialistinriktningar och utbilda en högre andel specialister i allmänmedicin, säger Karin Nylén, vikarierande generaldirektör, Vårdanalys.

Även om landstingen har ansvaret för att rekrytera och utbilda specialistläkare, finns det områden där staten kan stödja landstingen för ett mer samordnat och långsiktigt kompetensförsörjningsarbete.

– De nationella prognoserna som ska stötta landstingen i deras kompetensförsörjning är inte tillräckliga. Det behövs mer avancerade prognoser som beskriver hur befolkningens behov kommer att utvecklas i framtiden och hur det påverkar behovet av läkare i olika delar av hälso- och sjukvården, säger Karin Nylén.

Rapporten Allmän tillgång? Ett kunskapsunderlag för en mer strategisk försörjning av läkarkompetens i första linjens vård finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information: Therese Östh, presskontakt
08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se