Omslag En primär angelägenhet

En primär angelägenhet

2017-04-28 Primärvården har en viktig roll att fylla i hälso- och sjukvården. Men det saknas förutsättningar för att primärvården ska bli den tydliga bas i vården som den är tänkt att vara. Vårdanalys presenterar i dag ett kunskapsunderlag som lyfter tre centrala utvecklingsområden för primärvården.

Läs rapporten
medarbetare

Vårdanalys söker flera utredare

2017-04-24 Vi söker nu flera utredare som vill vara med och driva analysprojekt som ska bidra till vården och omsorgens utveckling. I rollen kommer du bland annat att arbeta med studiedesign, datainsamling, analys, rapportförfattande och kommunikation i projektet. Sista ansökningsdag 5 maj.

Sök tjänsten här
medicin

Remissyttrande över Departementspromemorian ”Nationell Läkemedelslista”

2017-04-11 Vårdanalys tillstyrker förlaget till en nationell läkemedelslista. Förslagen är överlag väl motiverade och innebär att bristerna i tidigare förslag i allt väsentligt åtgärdas.

Läs Vårdanalys remissyttrande
Rapportens omslag

Lag utan genomslag. Utvärdering av patientlagen 2014-2017

2017-03-15 Vårdanalys har på regeringens uppdrag följt upp implementeringen och införandet av patientlagen ur ett patient- och medborgarperspektiv. Sammantaget visar rapporten att patientens faktiska ställning inte förbättrats sedan lagen infördes. Det behövs en samlad strategi för att stärka patientens ställning och för att skapa förutsättningar i vården att tillämpa patientlagen.

Läs rapporten
stetoskop

Remissyttrande över ordning och reda i välfärden

2017-02-24 Vårdanalys delar utredningens beskrivning att välfärden inte är att betrakta som en vanlig marknad, utan kännetecknas av de problemområden och risker som finns på en kvasimarknad. Vår samlade bedömning är dock att vi inte kan tillstyrka utredningens förslag om vinstbegränsning.

Läs remissyttrandet
läkare

Nytt regeringsuppdrag kring cancerläkemedel

2017-02-01 Vårdanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur cancerläkemedel införs, används och följs upp.

Läs mer om uppdraget
rapportens omslag

Att komma överens

2017-01-31 Vårdanalys har på uppdrag av regeringen följt upp överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk och beroende som landsting och kommuner ska ingå. I rapporten beskrivs hur många överenskommelser som tagits fram, deras innehåll, vilka hinder och framgångsfaktorer som finns för framtagandet samt i vilken utsträckning brukare har deltagit i att ta fram överenskommelser.

Läs rapporten
patient

Vårdanalys följer upp satsningen för förbättrat omhändertagande av berusade personer

2017-01-23 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att följa upp resultatet av regeringens satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

Läs mer om uppdraget

Remissyttrande över Integritetskommitténs delbetänkande

2016-11-16 Vårdanalys har lämnat yttrande över Integritetskommitténs delbetänkande Hur står det till med den personliga integriteten? Vårdanalys ser ett mycket stort värde i utredningens kartläggning, men när det gäller det förslag utredningen lägger fram - att ge Datainspektionen ett utökat uppdrag i stället för att inrätta en särskild funktion - avstyrker Vårdanalys förslaget.

Läs remissyttrandet