Hur ser chefer på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården?

2016-06-28 Verksamhetschefernas förmåga och förutsättningar att driva förändringsarbete är avgörande för utvecklingskraften i svensk vård och omsorg. Men det saknas fortfarande stöd för ett patientcentrerat, datadrivet och lärandestyrt förbättringsarbete. Det visar en undersökning som Vårdanalys har gjort.

Läs promemorian

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

2016-06-01 Missbruks- och beroendevården saknar en gemensam struktur för uppföljning av resultat. Fokus ligger mer på att följa upp verksamheternas rutiner och metoder än på i vilken utsträckning personens livssituation förbättras. Som det ser ut i dag är det inte möjligt att få en samlad bild av hur vården och omsorgen för personer med missbruks- och beroendeproblem fungerar. Det framkommer i en ny rapport från Vårdanalys.

Läs rapporten

Remissyttrande över förslag till nytt klagomålssystem

2016-05-02 Vårdanalys har lämnat yttrande över slutbetänkandet Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och tillsyn. Vårdanalys håller med om att klagomålssystemet behöver förbättras och delar i stort utredningens problembild. Samtidigt har Vårdanalys principiella invändningar mot delar av betänkandet som gör att myndigheten inte kan ställa sig bakom förslaget i dess helhet.

Läs remissyttrandet

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

2016-03-15 Patienter känner sällan till vårdens skyldigheter, och vården har svårt att omsätta patientlagen i praktiken. Men lagens genomslag skulle kunna stärkas om vården involverade patienterna och arbetade mer patientcentrerat. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som på regeringens uppdrag följer upp patientlagens införande.

Läs rapporten

Samordnad vård och omsorg

2016-03-10 En stor utmaning för vården, omsorgen och socialtjänsten är att samordna insatserna för patienter och brukare. Omkring en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som vill bidra med nya angreppssätt för att bättre förstå samordningsproblematiken.

Läs promemorian

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

2015-12-15 De senaste tjugo årens statliga psykiatrisatsningar har varit motiverade och har ökat fokus på psykisk ohälsa. Men trots satsningarna kvarstår stora utmaningar och nya har tillkommit. Fokus behöver flyttas från de relativt begränsade statliga satsningarna till hur hela samhällets resurser kan användas. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som på regeringens uppdrag utvärderat PRIO och tidigare statliga satsningar mellan 1995 och 2012.

Läs rapporten

Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv

2015-12-09 Svenska primärvårdsläkare ser brister i patientcentreringen i vården, bland annat när det gäller samordning, helhetssyn och delaktighet. Samtidigt har tillgängligheten och IT-funktionerna blivit bättre. Det visar resultaten från årets International Health Policy-undersökning, som Vårdanalys presenterar i en ny rapport.

Läs rapporten

Digital vårddata – vilka är fördelarna och vad händer med integriteten?

Under Medicinska riksstämman anordnade Vårdanalys ett seminarium om personlig integritet och digital information i vård och forskning. Där diskuterades varför det råder oenighet om vikten av integritetsskydd och hur olika risker och nyttor ska vägas mot varandra.

Läs mer

Nationell kunskapsstyrning i ett decentraliserat system – hur får vi till det?

Det behövs ett mer strukturerat och effektivt kunskapsstöd. Det var deltagarna överens om vid ett seminarium om nationella riktlinjer som Vårdanalys anordnade vid Medicinska riksstämman den 3 december.

Läs mer

Äldre är unika och vill ha olika sorters omsorg

2015-11-30 Vi behöver börja planera för morgondagens äldreomsorg redan i dag. Förutsättningarna för kommunerna att arbeta långsiktigt och i samverkan med landstingen måste stärkas. Äldres egna önskemål talar också för att det behövs flera olika typer av äldreomsorg. Det skriver Vårdanalys i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs debattartikeln

Ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens äldreomsorg

2015-11-30 Den ökande andelen äldre ställer krav på kommunerna att redan nu börja planera morgondagens äldreomsorg. Vårdanalys har därför tagit fram ett kunskapsunderlag som analyserar konsekvenserna av olika sätt att utforma äldreomsorgen år 2025. Analysen visar på vikten av en planering som både utgår från de äldres behov och ett brett samhällsekonomiskt perspektiv.

Läs rapporten

Remissyttrande över barns och ungas rätt vid tvångsvård

2015-11-30 Vårdanalys har lämnat yttrande över slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård - förslag till ny LVU. Vårdanalys bedömning är att utredningen presenterar en rad förslag som bidrar till skydd och god vård. Samtidigt vill Vårdanalys betona värdet av en kontinuerlig analys och uppföljning – dagens osäkerhet kring hur den sociala barn- och ungdomsvården fungerar måste betraktas som oacceptabel.

Läs remissyttrandet

Låga trösklar främjar en jämlik primärvård

2015-11-19 Det har funnits farhågor om att införandet av valfrihet för patienterna, friare etablering och konkurrens mellan vårdgivare riskerar att gynna personer med hög inkomst och hög utbildning. En ny granskning visar att personer med låg utbildning och inkomst använder primärvården mer. Primärvårdens system bör främja ett jämlikt och tillgängligt utnyttjande, skriver Vårdanalys i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs debattartikeln

Vårdval och jämlik vård inom primärvården

2015-11-19 Personer med låg utbildning och inkomst använder primärvården mer – även efter införandet av vårdval. Personer med högre utbildning och inkomst – och bättre hälsa – väljer i större utsträckning privata mottagningar. Det visar en jämförande studie av de fördelningsmässiga konsekvenserna av vårdvalet i tre landsting som Vårdanalys gjort.

Läs rapporten

Lång väg till patientnytta

2015-11-04 Nationella riktlinjer bidrar i viss mån till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Däremot saknas ett brett genomslag för riktlinjerna i vården, och kunskapen når inte ut till patientmötet. Det visar Vårdanalys uppföljning av nationella riktlinjer ur ett patientperspektiv.

Läs rapporten

Patientorganisationerna har en viktig roll i utformningen av vården

2015-06-25 Patient- och funktionshinderrörelsens delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården efterfrågas i allt högre grad av stat och landsting. Samtidigt saknas kunskap om rörelsen och strategier för att ta tillvara patienters erfarenheter och kompetens. Det visar Vårdanalys kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen.

Läs rapporten