Två glada barn

Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag

2016-10-19 Vårdanalys har lämnat yttrande över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag. Vårdanalys bedömning är att den presenterar flera förslag som bidrar till ett stärkt barnrättsperspektiv och tillstyrker förslaget om att barnkonventionen ska bli svensk lag. Samtidigt understryker Vårdanalys att det behövs ytterligare åtgärder för att barns rättigheter och ställning ska kunna stärkas i praktiken.

Läs remissyttrandet

Vårdanalys söker kommunikatör

2016-10-12 Håller du dig uppdaterad om trender och förändringar i det digitala medielandskapet? Vill du utveckla den digitala kommunikationen på en liten myndighet med ett viktigt uppdrag? Då kanske tjänsten är för dig! Sista ansökningsdatum är 1 november.

Sök tjänsten här

Remissyttrande över förslag till ny regional indelning

2016-10-06 Vårdanalys har lämnat yttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län. Vårdanalys instämmer i den grundläggande bedömningen att en mer ändamålsenlig samhällsorganisation kan skapa förutsättningar för ökad utvecklingskraft. Men Vårdanalys avstyrker förslagen i delbetänkandet mot bakgrund av att det inte utgör ett fullgott underlag för en långsiktig hållbar förändring av samhällsorganisationen.

Läs remissyttrandet

Hur ser chefer på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården?

2016-06-28 Verksamhetschefernas förmåga och förutsättningar att driva förändringsarbete är avgörande för utvecklingskraften i svensk vård och omsorg. Men det saknas fortfarande stöd för ett patientcentrerat, datadrivet och lärandestyrt förbättringsarbete. Det visar en undersökning som Vårdanalys har gjort.

Läs promemorian

Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?

2016-06-01 Missbruks- och beroendevården saknar en gemensam struktur för uppföljning av resultat. Fokus ligger mer på att följa upp verksamheternas rutiner och metoder än på i vilken utsträckning personens livssituation förbättras. Som det ser ut i dag är det inte möjligt att få en samlad bild av hur vården och omsorgen för personer med missbruks- och beroendeproblem fungerar. Det framkommer i en ny rapport från Vårdanalys.

Läs rapporten

Remissyttrande över förslag till nytt klagomålssystem

2016-05-02 Vårdanalys har lämnat yttrande över slutbetänkandet Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och tillsyn. Vårdanalys håller med om att klagomålssystemet behöver förbättras och delar i stort utredningens problembild. Samtidigt har Vårdanalys principiella invändningar mot delar av betänkandet som gör att myndigheten inte kan ställa sig bakom förslaget i dess helhet.

Läs remissyttrandet

Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag

2016-03-15 Patienter känner sällan till vårdens skyldigheter, och vården har svårt att omsätta patientlagen i praktiken. Men lagens genomslag skulle kunna stärkas om vården involverade patienterna och arbetade mer patientcentrerat. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som på regeringens uppdrag följer upp patientlagens införande.

Läs rapporten

Samordnad vård och omsorg

2016-03-10 En stor utmaning för vården, omsorgen och socialtjänsten är att samordna insatserna för patienter och brukare. Omkring en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som vill bidra med nya angreppssätt för att bättre förstå samordningsproblematiken.

Läs promemorian

Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar

2015-12-15 De senaste tjugo årens statliga psykiatrisatsningar har varit motiverade och har ökat fokus på psykisk ohälsa. Men trots satsningarna kvarstår stora utmaningar och nya har tillkommit. Fokus behöver flyttas från de relativt begränsade statliga satsningarna till hur hela samhällets resurser kan användas. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som på regeringens uppdrag utvärderat PRIO och tidigare statliga satsningar mellan 1995 och 2012.

Läs rapporten