läkare

Nytt regeringsuppdrag kring cancerläkemedel

2017-02-01 Vårdanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur cancerläkemedel införs, används och följs upp.

Läs mer om uppdraget
rapportens omslag

Att komma överens

2017-01-31 Vårdanalys har på uppdrag av regeringen följt upp överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk och beroende som landsting och kommuner ska ingå. I rapporten beskrivs hur många överenskommelser som tagits fram, deras innehåll, vilka hinder och framgångsfaktorer som finns för framtagandet samt i vilken utsträckning brukare har deltagit i att ta fram överenskommelser.

Läs rapporten
patient

Vårdanalys följer upp satsningen för förbättrat omhändertagande av berusade personer

2017-01-23 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att följa upp resultatet av regeringens satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer.

Läs mer om uppdraget

Vårdanalys söker analyschef

2017-01-02 Som analyschef är ditt övergripande uppdrag att säkerställa en hög kvalitet och effektivitet i myndighetens analysverksamhet. Du får möjlighet att arbeta med frågor som berör alla – vi tar fram policyrelevanta beslutsunderlag kring några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor. Sista ansökningsdag är 27 januari.

Sök tjänsten här
Rapporten Hittar vi hem?

Hittar vi hem?

2016-12-29 Antalet barn som placeras i familjehem och HVB har ökat snabbt de senaste åren. Dessa barn är på många sätt samhällets mest utsatta. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och skillnader mellan privata och offentliga HVB-hem. Vårdanalys rapport visar bland annat att möjligheterna till kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården brister på alla nivåer.

Läs rapporten

Ändamålsenliga journalsystem i primärvården

2016-12-22 För att de elektroniska journalsystemen som används i primärvården ska fungera ändamålsenligt bör vissa grundläggande funktioner finnas på plats i dem. Vårdanalys presenterar en fördjupad analys av ett antal faktorer som kan påverka primärvårdsläkarnas nöjdhet med systemen. Det handlar bland annat om att vårdinformationen bör vara tillgänglig, att den kan delas med behörig vårdpersonal samt att systemens kan ge läkaren stöd i det kliniska arbetet.

Läs promemorian

Förebygga för att överbrygga?

2016-12-14 Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, men hälsan är inte jämnt fördelad. En av flera möjliga förklaringar är olika levnadsvanor. Vårdanalys analyserar därför i en rapport vårdens arbete mot ohälsosamma levnadsvanor ur ett jämlikhetsperspektiv, med särskilt fokus på socioekonomiska faktorer och kön. Rapporten visar att det krävs ett systematiskt jämlikhetsfokus för att det förebyggande arbetet ska bidra till ändrade levnadsvanor hos olika grupper i lika stor utsträckning.

Läs rapporten

Vad står på spel?

2016-12-01 Vilka är nyttorna med digitala hälsouppgifter om enskilda individer och vilka är riskerna med att de används? Vårdanalys publicerar i dag en delrapport från en undersökning av vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare ska känna tillit till hanteringen av sina digitala hälsouppgifter och vara villiga att dela med sig av dem. I rapporten presenteras en kartläggning över de stora nyttorna med användningen av digitala hälsouppgifter, men också över riskerna för integritetsintrång.

Läs rapporten

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

2016-11-17 Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet och en större brist på information och samordning jämfört med patienter i de flesta andra länder. Det är även färre svenska patienter som anser att hälso- och sjukvårdssystemet fungerar väl. Det visar resultaten från årets International Health Policy-undersökning, som Vårdanalys presenterar i en ny rapport.

Läs promemorian

Remissyttrande över Integritetskommitténs delbetänkande

2016-11-16 Vårdanalys har lämnat yttrande över Integritetskommitténs delbetänkande Hur står det till med den personliga integriteten? Vårdanalys ser ett mycket stort värde i utredningens kartläggning, men när det gäller det förslag utredningen lägger fram - att ge Datainspektionen ett utökat uppdrag i stället för att inrätta en särskild funktion - avstyrker Vårdanalys förslaget.

Läs remissyttrandet
kvinna med barnvagn

Vårdanalys följer upp satsningen på förlossningsvård och kvinnohälsa

2016-11-11 Vårdanalys har fått regeringens uppdrag att under fyra år följa upp och analysera miljardsatsningen på förlossningsvård och andra insatser för förbättrad kvinnohälsa.

Läs mer om uppdraget
Två glada barn

Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag

2016-10-19 Vårdanalys har lämnat yttrande över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag. Vårdanalys bedömning är att den presenterar flera förslag som bidrar till ett stärkt barnrättsperspektiv och tillstyrker förslaget om att barnkonventionen ska bli svensk lag. Samtidigt understryker Vårdanalys att det behövs ytterligare åtgärder för att barns rättigheter och ställning ska kunna stärkas i praktiken.

Läs remissyttrandet

Remissyttrande över förslag till ny regional indelning

2016-10-06 Vårdanalys har lämnat yttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län. Vårdanalys instämmer i den grundläggande bedömningen att en mer ändamålsenlig samhällsorganisation kan skapa förutsättningar för ökad utvecklingskraft. Men Vårdanalys avstyrker förslagen i delbetänkandet mot bakgrund av att det inte utgör ett fullgott underlag för en långsiktig hållbar förändring av samhällsorganisationen.

Läs remissyttrandet