Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Flera undersökningar visar att ett stort antal personer drabbas och behöver stöd från samhället. Länsstyrelsen i Östergötlands län har regeringens uppdrag att bidra till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och stötta statliga, regionala och kommunala verksamheter. Myndigheten för vård och omsorgsanalys har fått i uppdrag att utvärdera det arbetet.  

– Sammantaget ser vi att Länsstyrelsen i Östergötlands län till stor del har nått målsättningarna med regeringens uppdrag. Men vår utvärdering visar också att insatserna inte räcker för att möta behovet av stöd. Det behövs till exempel starkare samordning mellan olika myndigheter och mer stöd i det praktiska arbetet, säger Daniel Zetterberg, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Inom uppdraget har Länsstyrelsen i Östergötlands län bland annat arbetat med en nationell stödtelefon, en webbplats med yrkesanpassade råd och ett myndighetsnätverk för att utbyta erfarenheter och kunskap. Man har också arbetat med informationskampanjer och vägledningsmaterial riktade till socialtjänst, skola och till utsatta. Men utvärderingen visar att det behövs fler metoder för både förebyggande arbete och stöd i det akuta skedet. 

– Att bygga upp långsiktiga strukturer för stöd kräver både en helhetssyn och en tydlig samordning. Ingen ensam aktör kan möta alla behov. Vi rekommenderar regeringen att verka för att öka tillgången till kunskapsstöd och en stärkt kunskapsstyrning när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi rekommenderar även regeringen att skapa ett långsiktigt sektorsövergripande uppdrag, och att dela upp det fortsatta arbetet i både ett nationellt och ett regionalt uppdrag, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Strukturer för stöd – Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.