Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utvärderat arbetet att motverka hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört 2011–2019. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om att inrätta ett permanent nationellt, sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Våra slutsatser är:

  • Länsstyrelsen i Östergötlands län har till stor del nått regeringens mål i uppdragen.
  • De sammantagna insatserna möter inte dagens behov av stöd. Det behövs ökad tillgång till kunskapsstöd, ett tydligare strategiskt arbete och mer stöd i det praktiska arbetet.
  • Det behövs långsiktiga uppdrag samt en tydligare organisering och nivåstrukturering av arbetet.

Vi rekommenderar:

  • Regeringen behöver verka för en ökad tillgång till kunskapsstöd och stärkt kunskapsstyrning när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Regeringen behöver genom långsiktighet i uppdrag och finansiering skapa ett sektorsövergripande uppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Regeringen behöver dela upp uppgifterna i ett nationellt uppdrag och ett regionalt uppdrag.