Handläggare med lämplig kompetens i socialtjänsten är en förutsättning för att de grupper i samhället som är mest utsatta ska få rätt stöd i rätt tid. Därför har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys analyserat kompetensförsörjningen av handläggare och hur den kan stärkas. 

Antalet handläggare har ökat i relation till befolkningen de senaste tio åren. Men ändrade demografiska förutsättningar i kombination med socialtjänstens allt mer komplexa uppdrag och utmaningar ökar behovet av personal med rätt kompetens och effektiva arbetssätt. Rapporten visar att en av fyra handläggare i socialtjänsten är under 30 år (2017), som en följd av stora nyrekryteringar. Exempelvis var en av fem handläggare nyanställd i slutet av 2016.

– En omfattande generationsväxling har skett, det ger ett bra utgångsläge inför de framtida utmaningarna. Men kommunerna behöver arbeta för att fortsatt vara attraktiva arbetsgivare. Handläggare med mindre erfarenhet behöver stöd och alla handläggare behöver utrymme för att löpande fördjupa och uppdatera sina kunskaper, säger Eva Hagbjer, projektledare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Socialtjänstens område har utvidgats på flera områden, bland annat när det gäller våldsbejakande extremism, våld i nära relationer och samverkan med avancerad hemsjukvård.

–    Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att det finns handläggare med rätt kompetens i socialtjänsten för att säkerställa rätt stöd och insatser för invånarna, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Social kompetens – Om kompetensförsörjning av handläggare i socialtjänsten finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se