Omslag rapport 2019-7

Social kompetens

Antalet handläggare i socialtjänsten har ökat. Men skillnaderna i landet är stora, och på längre sikt står socialtjänsten inför flera utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Handläggare i socialtjänsten är centrala för att ge invånarna rätt stöd i rätt tid. Därför har vi analyserat hur försörjningen av handläggare ser ut samt kommunernas och statens arbete för att säkra en god kompetensförsörjning.

Ett generationsskifte bland handläggarna

Antalet handläggare i socialtjänsten ökar och kommunernas rekryteringsmöjligheter har förbättrats. Även åldersstrukturen har förändrats, så att fjärdedel av handläggarna är under 30 år. Men de unga handläggarna, i kombination med nya uppdrag och utmaningar i socialtjänsten, ställer krav på stärkt introduktion, fortbildning och arbetsmiljö. Det saknas även prognoser och underlag för utbildningsdimensionering och kompetensförsörjningsarbete.

Rekommendationer för stärkt kompetensförsörjning

Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att det finns handläggare med rätt kompetens och för att bygga upp långsiktiga strukturer för introduktion, fortbildning och forskning på socialtjänstens område. På kommunal nivå behöver arbetet med att rekrytera och behålla personal ske parallellt med utvecklingen av effektivare arbetssätt som använder handläggarnas kompetens på bästa sätt. På nationell nivå har staten en viktig roll för att bidra med bemanningsstatistik och prognoser samt genom att aktivt anpassa socionomutbildningens dimensionering efter befolkningens och arbetsmarknadens behov – samt intresset för yrket.

Dela sidan