Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört den svenska delen i under­sökningen av hur befolkningen i åldersgruppen 65 år och äldre i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar, och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder.   

Resultaten visar bland annat att andelen personer i Sverige som uppger att de har en fast vårdkontakt har ökat inom åldersgruppen.

– I Sverige uppger närmare 70 procent av personerna som är 65 år och äldre att de har en fast läkare eller sjuksköterska. Det är en klar ökning sedan 2017, men Sverige är fortfarande det land i jämförelsen som har lägst andel med fast vårdkontakt, säger Peter Nilsson, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Personer i åldersgruppen som har en kronisk sjukdom rapporterar i den svenska undersökningen att vården har förbättrats på flera områden. Till exempel uppger drygt 70 procent att de har fått en behandlingsplan som de kan använda i vardagen, jämfört med 4o procent år 2017. Däremot rapporterar en hög andel svenska patienter fortsatta brister i samordningen av vården, jämfört med de andra länderna i undersökningen. Till exempel svarar var fjärde svensk i åldersgruppen att de varit med om att deras läkare i primärvården saknat information om den vård de fått från specialistvården.

Undersökningen genomfördes under våren 2021. Det är möjligt att covid-19-pandemin har försvagat eller förstärkt förändringar, men det finns inga tecken på att svarsfrekvensen har påverkats.

Ta del av fler resultat i undersökningen: www.vardanalys.se/rapporter/ihp-2021/. Ytterligare resultat och utförligare analyser presenteras i en fullständig rapport i mars 2022.