Under 2018 tog regeringen initiativ till en omställning i hälso- och sjukvården, bland annat med syfte att primärvården ska vara navet i vården och ge patienten en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick i uppdrag att utvärdera omställningen. I en ny delrapport har myndigheten undersökt patienters upplevelser av tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet, bland annat genom enkäter till befolkningen och intervjuer med professions- och patientorganisationer. 

Så här långt finns det få tecken på att att hälso- och sjukvården har kommit närmare målen för omställningen till en god och nära vård. Pandemin har haft viss påverkan på resultaten, men även undersökningar som gjordes kort före pandemin visade liknande resultat.

– Patienternas erfarenheter av vården är i stort sett oförändrade, och för de yrkesverksamma i primärvården kvarstår brister som hög arbetsbelastning och svårigheter med bemanning. Det är för tidigt att förvänta sig att omställningen helt ska ha nått målen, men så här långt borde vi ändå kunna se fler tecken på att utvecklingen går åt rätt håll, säger Daniel Zetterberg, projekt­ledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.   

Det pågår ett lovvärt utvecklingsarbete, bland annat med teambaserad vård och digitala lösningar för vård på distans. Samtidigt har regionerna hittills inte gett primärvården tillräckliga förutsättningar för att nå omställningens mål. Till exempel motsvarar inte finansieringen uppdraget, och det kvarstår problem kring arbetsbelastning och tillgång till kompetens. Rapporten belyser också utvecklingen av kommunal hälso- och sjukvård – en viktig del av primärvården. Mycket tyder på att deras hälso- och sjukvårdskostnader har ökat.

Rapporten visar även att såväl patienter som yrkesverksamma i primärvården efterfrågar förbätt­ringar och att det finns ett brett stöd för omställningens mål. I synnerhet efterfrågas en ökad kontinuitet och förbättrad tillgång till fast kontakt i vården.

– Vår delrapport visar på ett glapp mellan behoven och det nuvarande läget. Nu behövs konkreta och långsiktiga planer på hur regioner och kommuner ska stärka primärvårdens förutsättningar och tillvarata det utvecklingsarbete som pågår, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Slutredovisningen av uppdraget sker i mars 2023.

Rapporten Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.