Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvården inom regioner och kommuner. Målet med omställningen är att ge patienten en god, nära och samordnad vård, där primärvården är navet och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Det här är den andra delrapportering av vårt regeringsuppdrag att utvärdera omställningen.

Våra slutsatser

  • Det finns få indikationer på att omställningen så här långt har lett till måluppfyllelse.
    • Ur ett patientperspektiv finns ännu få tecken på att omställningen inneburit förbättringar.
    • Ur ett systemperspektiv har omställningen bara lett till mindre förändringar när det gäller ekonomiska resurser, kompetensförsörjning och vårdkonsumtion, men en kostnadsökning ses i kommunernas hälso- och sjukvård.
    • Ur yrkesverksammas perspektiv kvarstår kända brister när det gäller arbetsbelastning, bemanning och tillgången till kompetens, i primärvården.
  • En mängd aktiviteter pågår men omställningen tycks inte hittills lösa grundproblemen i primärvården.
  • Hos patienter och yrkesverksamma finns ett brett stöd för omställningens mål och en stor efterfrågan på förbättringar.

Läs mer

Alla rapporter från vår uppföljning av omställningen till en god och nära vård.

Sammanfattning av rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.

Bilagor

Underlagsrapporten är författad av konsultbolaget Ensolution AB. Bilagorna är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. Kontakta oss om du behöver dem i ett alternativt format.

Underlagsrapport om kommunernas hälso- och sjukvård (pdf)

Enkät om patientlagen (pdf)

Uppdaterad version av rapporten

En ny version av rapporten publicerades 23 december 2021, där uppdateringar har gjorts enligt följande: Figur 13, 16 och 17  har uppdaterats på grund av felaktigheter i beräkningen av strukturjusteringen enligt kostnadsutjämningen på regionnivå för år 2020. Därför har vi uppdaterat de delar av figurerna som är strukturjusterade på regionnivå och gäller år 2020. Ändringarna påverkar varken slutsatser eller något annat i texten.