I den pågående utvecklingen av vården står bland annat primärvårdens framtida roll i fokus. Behovet av kontinuitet är något som särskilt lyfts fram. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i en befolkningsenkät undersökt den vuxna befolkningens erfarenheter och preferenser när det gäller kontinuitet vid vårdcentraler.

Undersökningen visar att befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt. I hypotetiska valsituationer som kräver att man kompromissar mellan olika kvalitetsaspekter i valet av vårdcentral, värderas delaktighet högst. Många kan tänka sig att vänta längre än vårdgarantins maxgräns till icke-akuta besök, om vårdcentralen tillgodoser de andra inkluderade kvalitetsaspekterna – delaktighet, fast kontakt eller samordning. Samtidigt är det tydligt att preferenserna skiljer sig.

– Vi ser att befolkningen har olika syn på vad som är viktigast. En grupp vill helst ha en fast kontakt medan en annan grupp mest av allt efterfrågar korta väntetider, och ytterligare en grupp värderar möjligheten till delaktighet högst, säger Ida Nyström, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten visar också att det ibland finns omotiverade skillnader i hur olika personer får vård. Bland annat påverkar personers boendeort sannolikheten att ha en fast läkarkontakt eller annan fast vårdkontakt.

– Regeringen och regionerna behöver säkerställa att styrningen av vården balanserar flera kvalitetsaspekter för att möta befolkningens skilda behov och preferenser. Man behöver skapa bättre förutsättningar för att tillgodose olika former av kontinuitet, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Primärt i vården – en studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler, finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.