Vi har genom en befolkningsenkät undersökt den vuxna befolkningens erfarenheter och preferenser när det gäller kontinuitet vid vårdcentraler. De som svarade fick bland annat välja mellan fiktiva vårdcentraler som skiljde sig åt utifrån fyra olika kvalitetsaspekter: olika typer av fast vårdkontakt, olika grad av delaktighet och samordning samt olika väntetider till icke-akuta besök. På så sätt har vi tagit reda på hur de har värderat aspekterna i förhållande till varandra.

Våra slutsatser är följande:

  • Många som anser att det är viktigt att ha en fast vårdkontakt har det inte i dag. Liknande skillnader finns även för andra kvalitetsaspekter, som delaktighet och tillgänglighet. Det finns alltså ett gap i befolkningens syn på vad som är viktigt och hur väl det tillgodoses i vården.
  • Befolkningen värderar flera olika typer av kontinuitet högt. I hypotetiska valsituationer som kräver en kompromiss, värderar de delaktighet högst. De kan tänka sig att vänta längre än vårdgarantins maxgräns till icke-akuta besök om vårdcentralen lever upp till andra kvalitetsaspekter.
  • Befolkningen i stort värderar två olika lösningar på fast kontakt ungefär lika högt: en fast läkarkontakt eller ett fast mindre sjukvårdsteam med både läkare och sjuksköterskor.
  • De som har fasta kontakter på vårdcentraler har bättre erfarenheter av vården där.
  • Befolkningen har olika syn på hur vården bäst kan tillgodoses för dem. En grupp värderar möjligheten till fast läkarkontakt högst, en annan grupp korta väntetider till icke-akuta besök och en tredje delaktighet.
  • Det finns ibland omotiverade skillnader i hur olika personer får vård. Bland annat påverkar boendeort sannolikheten att ha en fast läkarkontakt.

Vi ger följande rekommendationer:

  • Regeringen och regionerna behöver se till att styrningen av vården balanserar flera kvalitetsaspekter för att möta befolkningens skilda behov och preferenser.
  • Regeringen och regionerna behöver skapa bättre förutsättningar för att tillgodose olika former av kontinuitet.

Presentation som sammanfattar rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.

 

Enkäter som användes i undersökningen

Version 1 (pdf)

Version 2 (pdf)