Covid-19-pandemin har lett till stora samhällsutmaningar. Det finns en risk att de mest utsatta i samhället drabbas hårt, vilket kan leda till ett ökat tryck på socialtjänsten i landets kommuner. Myndigheten för vård och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen anlyserat konsekvenserna av pandemin för socialtjänstens individ- och familjeomsorg, både på kort sikt och ett år framåt.

Rapporten visar att arbetsformerna i socialtjänsten har ändrats under pandemin, men att det har gjorts på olika sätt i olika kommuner. Många har arbetat hemifrån, begränsat fysiska möten och hembesök och i stället övergått till att ha möten på telefon, via video eller utomhus. Det har bidragit till en snabb digitalisering av socialtjänsten, men också till nya problem.

– Till viss del är de här förändringarna positiva. Men från verksamheterna uttrycks också en oro för lägre kvalitet i både utredningar och stödinsatser, och det är inte hållbart under lång tid. För att undvika en kvalitetsförsämring är det viktigt att socialtjänsten ges förutsättningar att genomföra både fysiska möten och distansmöten beroende på vad som är bäst i det enskilda fallet, säger Isabelle Carnlöf, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Under pandemin har ärendena till socialtjänsten ökat i en del kommuner, men i andra har de minskat eller inte förändrats. Samtidigt finns en oro för att mörkertalen har ökat och för att utsatthet och sociala problem blivit svårare att upptäcka för utomstående. Behovet av stöd kommer troligtvis att öka något det kommande året, särskilt i redan utsatta grupper och områden.

– Det kan ta tid innan pandemins sociala konsekvenser märks och det går inte att förutspå exakt hur det kommer att bli. Men mot bakgrund av det vi vet i nuläget finns skäl att stärka bevakningen, ha en beredskap för att möta ett ökat behov och arbeta förebyggande. Det gäller kommunerna, men också regeringen och myndigheterna, säger Jean-Luc Af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Under rådande omständigheter. Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.