På uppdrag av regeringen har Vårdanalys tagit fram en ny rapport, Med örat mot marken, med förslag på hur uppföljningen av hälso- och sjukvården kan utvecklas ur ett patient- och medborgarperspektiv.
I samråd med Vårdanalys patient- och brukarråd och ytterligare patientgrupper har vi identifierat tre kvalitetsområden som bör ingå i den nationella uppföljningen:

  • Hälsoutfallet av vården; att vårdens insatser leder till bästa möjliga resultat
  • Personcentrering; att man bli sedd, respekterad och inkluderad
  • Tillgänglighet; att det är lätt att få kontakt med vården och att väntetiderna är korta

I rapporten ger vi, utifrån dessa kvalitetsområden, förslag på nio indikatorer som vi tycker bör ingå i regeringens nationella uppföljning av hälso- och sjukvården. Vi redovisar även statistik och analys av insamlad data för de nio indikatorerna.

– Det är viktigt att patienternas och befolkningens erfarenhet har en självklar plats i uppföljningen av vården. Den behöver omfatta kvalitetsområden som verkligen har betydelse för dem vården är till för, säger Åsa Ljungvall, projektledare, Vårdanalys.

I förslaget lyfter Vårdanalys fram vad som bör vägas in i den fortsatta utvecklingen av en uppföljningsmodell för regeringen. Ett exempel är vikten av att ha ett helhetsperspektiv och säkerställa transparens, oberoende och kvalitet i datakällorna. Vi föreslår också att insamlingen av patienters och befolkningens syn på hälso- och sjukvården stärks, det vill säga att det finns ändamålsenliga enkäter som samlar in patienternas och befolkningens erfarenhet. Vi ser också att statistiken för väntetider behöver utvecklas.

– Vårt förslag ska ses som ett första steg i arbetet med att utveckla den uppföljning som görs idag. Vi ser att det kan finnas ett värde av en mer systematisk och samlad plan för uppföljningen av sjukvården på nationell nivå, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

Rapporten Med örat mot marken består av två delar och finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information kontakta: 
Anne Rådestad, presskontakt
08-690 41 68, anne.radestad@vardanalys.se