Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag en kartläggning över nyttan och integritetsriskerna med användningen av digitala hälsouppgifter, till exempel elektroniska journaler och register. Vårdanalys konstaterar att nyttan och riskerna behöver diskuteras och värderas tillsammans för att utvecklingen på området ska kunna gå framåt. Det är också nödvändigt med lösningar som gör att människor kan känna tillit till användningen av deras digitala uppgifter.

Vårdanalys undersöker vilka värden som står på spel och varför det råder oenighet i frågan. Rapporten presenterar olika typer av nytta som individers digitala hälsouppgifter kan vara till – allt ifrån att erbjuda patienter en säker vård och behandling, till preventiva insatser, utveckling och forskning. Den visar också på risker mot den personliga integriteten, till exempel att uppgifter kan hamna fel av misstag, att journaler läses av obehöriga och att system hackas. Det saknas i dag kunskap om hur omfattande dessa risker är.

– Användningen av digitala hälsouppgifter är en av hälso- och sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor. Vi visar att frågan är komplex och inrymmer stora värden som delvis är förenliga genom bra system och lösningar, delvis motstridiga vilket betyder att de måste hanteras på politisk väg, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Vårdanalys identifierar ett antal faktorer som är centrala för att utvecklingen på området ska kunna gå framåt:

  • Fakta om såväl nytta som risker behöver ökas, och samsynen behöver förbättras.
  • Nyttan och riskerna behöver diskuteras tillsammans.
  • Vissa dilemman kan lösas med ökad kunskap, förbättrad organisation och utvecklade system.
  • Andra dilemman handlar om värderingar och behöver lösas på politisk väg.
  • Det är angeläget att hitta lösningar som gör att människor känner fortsatt tillit.

– Det är nödvändigt att användningen av individers digitala hälsouppgifter sker på sätt som gör att människor känner tillit, och vill dela med sig av sina uppgifter, säger Sara Belfrage, utredare i projektet. Nästa steg i Vårdanalys arbete är därför att undersöka detta.

Läs mer i rapporten Vad står på spel? Om nyttan med digitala hälsouppgifter och risker ur ett integritetsperspektiv