Att vården ska ges efter behov och på lika villkor är centrala utgångspunkter i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har utifrån ett regeringsuppdrag kartlagt och analyserat möjliga konsekvenser av privata sjukvårdsförsäkringar.

– Tiden för uppdraget har varit kort och vi har avgränsat oss till några kärnfrågor, bland annat om vården ges efter behov och på lika villkor, och hur kapaciteten eller patienter i den offentligt finansierade vården i förlängningen kan påverkas av privata sjukvårdsförsäkringar, säger Ida Nyström, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Personer och arbetsgivare tecknar försäkringar för att få tillgång till något de inte anser sig få i det offentliga systemet. I rapporten framgår att personer med privat sjukvårdsförsäkring i genomsnitt får vård snabbare än personer som får vård i den offentligt finansierade vården. Sjukvårdsförsäkringar är också vanligare i vissa grupper i befolkningen. När det gäller planerad specialiserad vård får i princip alla patienter med sjukvårdsförsäkring ett första besök inom 7 dagar och en åtgärd inom 21 dagar. Som jämförelse väntade över hälften av patienterna i den offentligt finansierade vården mer än 30 dagar på ett första besök respektive åtgärd.

– Det uppstår en värdekonflikt mellan å ena sidan individens valfrihet och å andra sidan vård på lika villkor efter behov. Frågan om prioriteringar och omotiverade skillnader i vården rör mer än utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar. Vi ser ett behov av att säkerställa att lagstiftning och övrig styrning stödjer den utveckling som önskas. Det behövs också mer kunskap om faktiska effekter för patienter och samhälle, säger Ida Nyström.

Rapporten Privata sjukvårdsförsäkringar – Ett kunskapsunderlag om möjliga konsekvenser för patienter och medborgare finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.