Den 1 januari 2018 infördes lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Lagen ska främja en god vård och socialtjänst för den som behöver ytterligare insatser efter att ha skrivits ut från slutenvården. Den ska också främja en kort utskrivningstid för den som är utskrivningsklar. På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys analyserat regionernas och kommunernas utvecklingsarbete med utskrivningsprocessen och effekterna av lagstiftningen för huvudmännen och patienterna.

– Våra analyser visar att utskrivningsklara patienter skrivs ut från slutenvården snabbare i dag än innan lagen trädde i kraft. En stor andel av patienterna skrivs också ut samma dag som de är utskrivningsklara. Men det finns variationer mellan regionerna säger Carl Lundgren, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten visar att samverkan i utskrivningsprocessen har förbättrats men behöver utvecklas ännu mer. Det behövs också förtydliganden kring vad begreppet ”utskrivningsklar” verkligen innebär, hur planeringen ska utformas och vad den fasta vårdkontakten har för roll och ansvar. Utöver det behövs nationella insatser för att underlätta informationsöverföringen.

– Vi ser att det hittills har varit stort fokus på snabbare utskrivningar från slutenvården. Nu måste vi se till helheten i vården och omsorgen. Vi behöver öka kunskapen om lagens effekter för patienter och brukare genom hela vård-och omsorgskedjan för att kommunerna och regionerna ska kunna ta vara på deras erfarenheter i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Laga efter läge finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.