Den 1 januari 2018 infördes lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen ska främja en god vård och socialtjänst för den som behöver ytterligare insatser efter att ha skrivits ut från slutenvården. Den ska också främja en kort utskrivningstid för den som är utskrivningsklar. På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys analyserat regionernas och kommunernas utvecklingsarbete med utskrivningsprocessen och effekterna av lagstiftningen för huvudmännen och patienterna.

Vi kommer fram till följande slutsatser:

 • Lagen har lett till en minskning av vårdtiden för utskrivningsklara patienter inom den somatiska vården.
 • För psykiatrin är osäkerheten i datamaterialet för stor för att det ska vara möjligt att dra slutsatser om vårdtider.
 • Vår kunskap är begränsad om vilka effekter lagen har haft för patienter och brukare.
 • Lagen har skapat ett förändringstryck i kommuner och regioner genom det nationella regionala och lokala utvecklingsarbetet.
 • Lagen uppfattas ha goda intentioner men tillämpningen innebär utmaningar.
 • Lagen har bidragit till förbättrad samverkan, men vi vet inte om det lett till förbättringar ur ett patient- och brukarperspektiv.
 • Lagen har lett till att planering utanför sjukhuset har ökat och den sker i större utsträckning genom digital teknik.
 • Lagen uppfattas ha lett till en ökad administration och arbetsbelastning i kommunerna och primärvården.
 • Lagen uppfattas ha lett till ökade kostnader i kommuner och i primärvård, men det är svårt dra slutsatser om utvecklingen.
 • Lagen har marginella effekter för patienter inom rättspsykiatrin.
 • Lagen behöver ses som en del av en förändring mot en mer nära vård.

Vi ger följande rekommendationer:

 • Huvudmännen behöver säkerställa att utvecklingsarbetet fortsätter.
 • Huvudmännen behöver inrikta det fortsatta utvecklingsarbetet mot patientens och brukarens erfarenheter och behov.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av effekterna av lagen för patienter och brukare.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av vårdtider i hela processen.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av den vård och omsorg som ges i och primärvården och kommunerna.

Presentation som sammanfattar rapporten

Ladda ner presentationen som pdf.