Laga efter läge

BESTÄLL

TRYCKT PUBLIKATION

 • Rapport: Laga efter läge
 • Artikel­nummer: Rapport 2020:4

Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

 • Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du beställer rapporter.
Tack för din beställning!
En bekräftelse har skickats till e-postadressen du angav.
Något gick snett.
Vänligen försök igen.

För tillfället längre hanteringstid för rapporter

För tillfället kan det ta längre tid än normalt för oss att hantera och leverera rapportbeställningar. Alla rapporter finns även att läsa och ladda ner som pdf. Tack för tålamodet och för visat intresse för våra rapporter!

 

Så här behandlas dina personuppgifter när du beställer en rapport

 

De personuppgifter du anger i formuläret för att beställa rapporter behandlas av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att kunna skicka de beställda rapporterna till dig och för att kunna meddela eventuella problem med leveransen. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen*, eftersom den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

När vi har hanterat din rapportbeställning tar vi bort personuppgifterna så att vi inte har aktiv tillgång till dem, men de sparas för back-up i upp till 5 veckor. Vår IT-driftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Ekonomistyrningsverket) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag att hantera vår IT-drift. Även vår webbdriftsleverantör (som enligt nuvarande avtal är Bazooka AB) får del av personuppgifterna för att kunna genomföra sitt uppdrag åt oss. Eftersom myndigheten omfattas av offentlighetsprincipen kan vi också komma att lämna ut uppgifterna vid en eventuell begäran om att få ta del av dem.

 

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning samt rätt att invända mot behandlingen. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (org.nr 202100-6412) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna, vilket innebär att vi ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Detta är myndighetens kontaktuppgifter:

E-postadress: registrator@vardanalys.se

Telefonnummer: 08-690 41 00

Postadress: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Box 6070 102 31 Stockholm

 

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta myndigheten enligt ovan eller myndighetens dataskyddsombud på följande e-postadress: dataskyddsombud@vardanalys.se.

 

*Artikel 6.1.e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Patienter skrivs ut snabbare från sjukhusen sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård infördes 2018. Och samverkan har förbättrats mellan olika verksamheter inom kommuner och regioner. Men vi ser att utskrivningsprocessen behöver utvecklas ytterligare, och att det behövs mer kunskap om hur lagen påverkar vård- och omsorgskvaliteten för patienter och brukare.

Den 1 januari 2018 infördes lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen ska främja en god vård och socialtjänst för den som behöver ytterligare insatser efter att ha skrivits ut från slutenvården. Den ska också främja en kort utskrivningstid för den som är utskrivningsklar. På uppdrag av regeringen har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys analyserat regionernas och kommunernas utvecklingsarbete med utskrivningsprocessen och effekterna av lagstiftningen för huvudmännen och patienterna.

Vi kommer fram till följande slutsatser:

 • Lagen har lett till en minskning av vårdtiden för utskrivningsklara patienter inom den somatiska vården.
 • För psykiatrin är osäkerheten i datamaterialet för stor för att det ska vara möjligt att dra slutsatser om vårdtider.
 • Vår kunskap är begränsad om vilka effekter lagen har haft för patienter och brukare.
 • Lagen har skapat ett förändringstryck i kommuner och regioner genom det nationella regionala och lokala utvecklingsarbetet.
 • Lagen uppfattas ha goda intentioner men tillämpningen innebär utmaningar.
 • Lagen har bidragit till förbättrad samverkan, men vi vet inte om det lett till förbättringar ur ett patient- och brukarperspektiv.
 • Lagen har lett till att planering utanför sjukhuset har ökat och den sker i större utsträckning genom digital teknik.
 • Lagen uppfattas ha lett till en ökad administration och arbetsbelastning i kommunerna och primärvården.
 • Lagen uppfattas ha lett till ökade kostnader i kommuner och i primärvård, men det är svårt dra slutsatser om utvecklingen.
 • Lagen har marginella effekter för patienter inom rättspsykiatrin.
 • Lagen behöver ses som en del av en förändring mot en mer nära vård.

Vi ger följande rekommendationer:

 • Huvudmännen behöver säkerställa att utvecklingsarbetet fortsätter.
 • Huvudmännen behöver inrikta det fortsatta utvecklingsarbetet mot patientens och brukarens erfarenheter och behov.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av effekterna av lagen för patienter och brukare.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av vårdtider i hela processen.
 • Regeringen och huvudmännen behöver utveckla uppföljningen av den vård och omsorg som ges i och primärvården och kommunerna.

Ladda ner presentationen som pdf.

Dela sidan