I Sverige har tusentals personer avlidit av covid-19 och många har blivit så svårt sjuka att de behövt sjukhusvård. För hälso- och sjukvården har det varit en svår balansgång mellan att ställa om för att ta hand om patienter med covid-19 och samtidigt möta befolkningens övriga vårdbehov. Samtidigt har många i befolkningen valt att inte söka vård, trots att de skulle behövt det. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förändringarna till följd av pandemin under 2020, både när det gäller vårdens utbud och befolkningens efterfrågan på vård.

Undersökningen visar att både efterfrågan och utbudet på annat än covid-19-vård  minskat kraftigt.

– Var tredje person har avstått från vård under pandemin, främst för att de inte har velat belasta vården eller själva bli smittade. Men var sjätte person anger också att de fått vården uppskjuten eller har blivit nekade vård på grund av pandemin, säger Simon Jehrlander, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Undersökningen visar också att det uppdämda vårdbehovet är större än befintliga datakällor visar. Mer än hälften av dem som undvikit att själva söka vård eller inte har fått vård, anger att de fortfarande skulle behöva vård. Det gäller särskilt riskgrupper eller personer med långvariga hälsobesvär.

– Nu är det viktigt att regionerna förstärker tillgängligheten i primärvården, gemensamt hjälps åt att korta operationsköer och  fortsätter att uppmana befolkningen att söka vård vid behov. Men regeringen bör också noga följa utvecklingen av det uppdämda vårdbehovet, i synnerhet när det gäller personer med långvariga hälsobesvär, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten I skuggan av covid-19. Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020 finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.