Att vård ska ges efter behov är en central princip i hälso- och sjukvården. Den som har störst behov av vård ska ges företräde. Riksdagen har beslutat om en etisk plattform och allmänna riktlinjer för prioriteringar i vården. Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersökt i vilken mån behoven i olika sjukdomsgrupper återspeglas i den politiska styrningen och vid beslut om fördelningen av resurser. 

– Vår rapport visar att principen om vård efter behov sällan återspeglas tydligt i de delar av den statliga eller den regionala styrningen som vi har analyserat. I regionerna fördelas resurserna ofta likartat år efter år utan att vi ser att man jämfört behoven i och mellan olika sjukdomsgrupper. Den statliga styrningen ger inte heller tillräcklig vägledning för prioriteringar mellan sjukdomsgrupper, säger Kajsa Hanspers, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Med allt fler äldre, fler personer med kroniska sjukdomar och en snabb medicinsk utveckling kommer prioriteringar mellan sjukdomsgrupper att bli allt mer centralt för beslutsfattare. Även den pågående pandemin aktualiserar frågor om prioriteringar som kommer att behöva göras under lång tid framåt. Men rapporten visar att prioriteringar efter behov ofta får ett litet utrymme i de delar av styrningen som vi analyserat, samtidigt som kunskapen om behoven och i vilken utsträckning de tillgodoses i olika sjukdomsgrupper är låg. Den visar också att regionernas underlag ofta saknar information som är nödvändig för prioriteringar, till exempel svårighetsgraden i olika sjukdomsgrupper, förslag på åtgärder och vilken nytta åtgärderna har för patienterna. 

– För att kunna styra åt rätt håll behöver beslutsfattarna känna till hur behoven ser ut. Det är inte enkelt att mäta och följa upp på sjukdomsgruppsnivå, men den nationella statistiken och uppföljningen behöver belysa principen om vård efter behov tydligare. Regeringen bör även se över behovet av ett förbättrat kunskapsstöd, till exempel kring hur den etiska plattformen kan tillämpas, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Styra mot horisonten – Om vård efter behov som grund för horisontella prioriteringar finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.