Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, vill med den här rapporten synliggöra vad unga upplever som viktigt inför, under och efter övergången från barn- till vuxensjukvård. Rapporten bygger på en litteraturöversikt och intervjuer med unga patienter, föräldrar och personal inom den specialiserade barn- och vuxensjukvården.

– Efter övergången förväntas unga ta ett större ansvar för sina vårdkontakter. Men vår rapport visar att många upplever att de inte har förberetts och fått den information de behöver, och känner därför osäkerhet inför övergången. Det kan påverka vilken vård de får och även resultatet av den, säger Eshat Aydin, projektledare Vårdanalys.

Rapporten visar att övergångar kan bli bättre med förhållandevis enkla medel, till exempel genom att processen kommer igång i tid och sker utifrån de ungas behov. Hälso- och sjukvården behöver också tydliggöra hur ansvaret för övergången ska fördelas i praktiken.

– Landstingen behöver driva ett systematiskt och målinriktat arbete för att anpassa övergångarna till de ungas behov och också dra lärdomar av goda exempel som finns både lokalt, nationellt och internationellt, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Vårdanalys.

Rapporten Förberedd och sedd finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se/rapporter/forberedd-och-sedd/
För mer information:
Anne Rådestad, presskontakt
08-690 41 68, anne.radestad@vardanalys.se