Precisionsmedicin är ett samlingsbegrepp för diagnostik och behandling som baseras på individens genetiska uppsättning. Den möjliggör mer träffsäkra diagnoser och behandlingar och förväntas ha en betydande påverkan på hälso- och sjukvården på olika sätt i framtiden. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag undersökt vad som finns på området i dag och hur hälso- och sjukvårdssystemet behöver förändras för att ta tillvara möjligheterna och möta eventuella utmaningar.

Undersökningen visar att det sannolikt främst är inom cancervården som precisionsmedicin kommer att växa under det kommande decenniet. Men även personer med ärftliga, sällsynta sjukdomar och personer med olika infektionssjukdomar kommer troligen att få tillgång till mer precisionsmedicin.

– Om tio år kan uppskattningsvis 2 000–10 000 patienter per år komma att behandlas med avancerade gen- och cellterapier per år jämfört med endast några tiotal personer i dag, säger Johan Strömblad, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Men undersökningen visar också att precisionsmedicin är förenat med stora kostnader och att den bara kommer att beröra en mindre andel patienter i den svenska rutinvården. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för en fortsatt jämlik och kostnadseffektiv vård som inte tränger undan andra behandlingar. Det finns också utmaningar i tillgången till hälsodata, risker som rör patientens personliga integritet och säkerhet samt osäkra långtidseffekter.

En annan slutsats i undersökningen är att precisionsmedicinen behöver genomföras under nationell samordning och i samverkan med näringsliv och akademi.

– Stora delar av precisionsmedicinen behöver samordnas nationellt för att hålla ihop vårdkedjorna och för att undvika olika tillgång till vård i olika delar av landet. Vi ser att styrningen och ansvars­fördelningen på området behöver förtydligas, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Genvägen till ökad precision. En framåtblickande analys av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården finns att läsa och ladda ner på vardanalys.se.