Nästan halva befolkningen har någon kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har två eller fler. Många påverkas i sin vardag genom hela livet. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen följt upp den fyraåriga satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen är både ett komplement till och en fortsättning på andra nationella satsningar och initiativ.

– Vi har följt upp hur insatserna i satsningen har genomförts och vad de har resulterat i, säger Ida Nyström, utredare, Vårdanalys. Vi ser att många av insatserna har lett till kunskapsunderlag och stödsystem med fokus på att stödja primärvården, men de har ännu inte i stort påverkat hur vården genomförs, fortsätter Ida Nyström.

Med en befolkning som blir allt äldre kommer fler att drabbas av kroniska sjukdomar. Personer med kronisk sjukdom står för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna. Det är en stor del av all vård och den kan påverka en stor del av livet för dem som berörs. Vårdanalys uppföljning visar att viktiga steg har tagits för att stärka kunskapsstyrningen, men att utvecklingsarbetet för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar både behöver fortsätta och breddas.

– Landstingen behöver nu se till att de utvecklingsinitiativ som har tagits kommer patienterna till del i vårdens vardag, och regeringen bör säkra en nationell uppföljning av det fortsatta arbetet kring kunskapsstyrningen, säger Karin Nylén, vikarierande generaldirektör, Vårdanalys.

En förutsättning för att utvecklingsarbetet ska bli effektivt är att patienternas perspektiv, kunskap och erfarenheter tas tillvara i arbetet på alla nivåer i hälso- och sjukvården.

Rapporten Stöd på vägen. En uppföljning av satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information: Therese Östh, presskontakt 08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se