Flera faktorer kan vara kritiska för utvecklingsprojekt

Vi har identifierat sju kategorier av faktorer som på olika sätt och i olika faser kan påverka utvecklingsprojekt. En sådan faktor är patient- och brukarinflytande som kan vara en förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling. Andra faktorer är till exempel organisatorisk utvecklingskraft, ett personligt engagemang och hur verksamhetsnära ett projekt drivs.

Resultat och rekommendationer i korthet

Vår analys visar att ett utvecklingsprojekts förutsättningar att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i hälso- och sjukvården eller i socialtjänsten i stora delar ligger utanför projektets direkta påverkan. Ansvaret vilar i hög grad på kommuner och landsting.

Vi rekommenderar landstingen och kommunerna att utveckla rutiner för en aktiv patient- och brukarinvolvering. De bör också säkerställa att det finns strategier för implementering av goda projektresultat. Regeringen och andra statliga finansiärer bör ställa krav på att de projekt som finansieras genom statliga medel hanterar de faktorer som är kritiska för möjligheten att bidra till långsiktigt hållbar utveckling.