Resultaten i korthet

Vi ser att cheferna inte prioriterar de utvecklingsområden som har störst förbättringspotential. Snarare prioriteras arbeten där de själva har inflytande över utvecklingen. Chefer anser att det finns en stor potential i att involvera patienter i utvecklingsarbetet, men inget organisationsgenomgripande arbete framkommer i vår undersökning. Förbättringsarbetet utgår från behov och angreppssätt som har lokal förankring – regionala eller nationella initiativ har svagare inverkan. Ett undantag är statens arbete med prestationsbaserad ersättning.

Vi hoppas att den här studien ska stimulera till en fortsatt diskussion om vad som krävs för att stärka verksamhetschefernas möjligheter att driva ett patientcentrerat, datadrivet och lärandestyrt förbättringsarbete som är relevant och effektivt.