Omslag PM 2016:3

Chefers syn på förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Verksamhetschefers förmåga och förutsättningar att driva förändrings- och utvecklingsarbete är avgörande för utvecklingskraften i svensk vård och omsorg. Vi har därför undersökt chefernas syn på förbättringsarbete. Vår omvärld förändras snabbt. Vården och omsorgen står inför helt nya krav och möjligheter. På nationell och regional nivå görs insatser för att bidra till en ökad utvecklingskraft. Samtidigt vet vi att vårdens och omsorgens värde ytterst skapas där patienter och brukare, närstående, professioner och stödsystem möts i vardagen. Här har verksamhetscheferna en nyckelroll. Men hur ser de själva på förbättringsarbete?

LÄS VIDARE

En dekorativ ikon formad som en nedåtpekande pil.

Resultaten i korthet

Vi ser att cheferna inte prioriterar de utvecklingsområden som har störst förbättringspotential. Snarare prioriteras arbeten där de själva har inflytande över utvecklingen. Chefer anser att det finns en stor potential i att involvera patienter i utvecklingsarbetet, men inget organisationsgenomgripande arbete framkommer i vår undersökning. Förbättringsarbetet utgår från behov och angreppssätt som har lokal förankring – regionala eller nationella initiativ har svagare inverkan. Ett undantag är statens arbete med prestationsbaserad ersättning.

Vi hoppas att den här studien ska stimulera till en fortsatt diskussion om vad som krävs för att stärka verksamhetschefernas möjligheter att driva ett patientcentrerat, datadrivet och lärandestyrt förbättringsarbete som är relevant och effektivt.

Dela sidan