Andelen äldre i befolkningen ökar, samtidigt som äldreomsorgen har svårt att rekrytera och behålla personal. Att differentiera arbetsuppgifter har beskrivits som ett möjligt sätt att möta utmaningen, genom att arbetet delas upp så att olika personalgrupper utför olika arbetsuppgifter. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag undersökt hur vanligt differentiering är i hemtjänst riktad till äldre personer, samt vilka effekter differentieringen får för personerna som tar emot hemtjänst och för hemtjänstens organisationer.

Våra viktigaste slutsatser

  • Differentiering är fortfarande under utveckling och vi kan se olika sätt att differentiera: internt och externt, integrerat och separerat samt med fokus på hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • Differentieringen svarar mot behov att organisera hemtjänsten på nya sätt.
  • Var tredje kommun har beslutat att differentiera service och personlig omvårdnad. Dessutom är det många kommuner och verksamheter som utreder eller planerar att införa differentiering.
  • Ökad specialisering och professionalisering kan stärka hemtjänstens kompetensförsörjning och insatsernas tekniska kvalitet, men det är viktigt att undvika minskad helhetssyn, sämre bemötande och sämre arbetsmiljö.
  • Negativa effekter på kontinuiteten kan begränsas genom differentieringens organisering.

Vår rekommendation

Ett viktigt syfte med den här rapporten har varit att skapa en grundläggande förståelse för hur differentiering kan se ut. Det ger förutsättningar att följa hemtjänstens organisering över tid och löpande utvärdera dess effekter för hemtjänstmottagare och verksamheter.

  • Vi rekommenderar regeringen och kommunerna att ta fram mer kunskap om vad som påverkar äldreomsorgens kvalitet och de långsiktiga effekterna av differentiering.

Se en filmad presentation av rapporten

I den här filmen presenterar våra utredare resultaten från rapporten.

Ladda ner presentationen som visas i filmen.


 

Läs

publikationen