Resultaten i korthet

Vår slutsats är att en majoritet av befolkningen accepterar och vill att digitala uppgifter om den egna vården och hälsan ska användas så att de kommer till nytta, bland annat för säkrare vård och forskning. Samtidigt är det viktigt att uppgifterna hanteras säkert och skyddas från obehöriga.

Även ett antal andra aspekter är viktiga för att människor ska vilja låta använda sina digitala hälsouppgifter: att uppgifterna är korrekta, att den enskilde kan påverka hur uppgifterna används samt att det är möjligt att få veta vilka uppgifter som finns, hur de används och av vem.

Vi ser att förtroendet är högt för att patientinformation faktiskt hanteras på ett säkert sätt och att graden av förtroende har ett samband med inställningen.

Rekommendationer i korthet

Det är viktigt att bibehålla det höga förtroendet för hälso- och sjukvårdens hantering och skydd av digitala hälsouppgifter, och att leva upp till förväntningarna på att digitaliseringens möjligheter utnyttjas. Därför bör all hantering och användning av digitala hälsouppgifter genomsyras av sex vägledande principer, baserade på våra resultat:

  • Uppgifterna ska komma till nytta.
  • Uppgifterna ska skyddas.
  • Uppgifterna ska vara korrekta.
  • Patienter ska erbjudas insyn och information.
  • Patienters egna önskemål ska tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.
  • Patienter ska inte missgynnas av att de inte själva vill eller kan ta ställning.